На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

УКАЗ Про Міністерство аграрної політики та продовольства України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 500/2011
Про Міністерство аграрної політики та продовольства України

1. Затвердити Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України (додається).

2. Установити, що Міністерство аграрної політики та продовольства України є правонаступником Міністерства аграрної політики України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 7 червня 2000 року № 772 «Питання Міністерства аграрної політики України»;
Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1021 «Про внесення змін до Положення про Міністерство аграрної політики України»;
пункт 4 змін, що вносяться до актів Президента України, затверджених Указом Президента України від 27 березня 2002 року № 304 «Про внесення змін до деяких положень про міністерства»;
пункт 22 змін, що вносяться до указів Президента України, затверджених Указом Президента України від 5 березня 2004 року № 280 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України».

4. Кабінету Міністрів України привести у двомісячний строк свої рішення у відповідність із цим Указом.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

23 квітня 2011 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 23 квітня 2011 року № 500/2011 

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство аграрної політики та продовольства України

1. Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінагрополітики України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації:

державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави;

державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

2. Мінагрополітики України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України.

3. Основними завданнями Мінагрополітики України є формування та забезпечення реалізації:

державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави;

державної політики у сферах сільського господарства, тваринництва, садівництва, насінництва, розсадництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості (далі — галузі агропромислового виробництва), сільськогосподарської дорадчої діяльності;

державної політики в галузях рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства; ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів та кормів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин;

державної політики з питань земельних відносин, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, лісового та мисливського господарства, якості та безпеки сільськогосподарської продукції, насіння і садивного матеріалу, біологічної і генетичної безпеки сільськогосподарських рослин і тварин, родючості грунтів.

4. Мінагрополітики України відповідно до покладених на нього завдань:

1) визначає пріоритетні напрями, стратегію та механізм розвитку у відповідних сферах та галузях;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України;

3) здійснює аналіз діяльності та прогнозує розвиток галузей агропромислового виробництва з урахуванням їх зонального розміщення, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку, а також необхідності насичення продовольчого ринку продуктами вітчизняного виробництва;

4) вживає заходів, спрямованих на техніко-технологічне переоснащення галузей агропромислового виробництва, енергозбереження, координацію інноваційних проектів;

5) забезпечує підтримку підприємств галузей агропромислового виробництва, особистих селянських і фермерських господарств, сільськогосподарської кооперації;

6) готує пропозиції щодо формування та розвитку ринкових схем і принципів забезпечення підприємств аграрного комплексу технічними засобами, обладнанням, у тому числі для виробництва біопалива, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами та іншими енергоресурсами;

7) здійснює нормативно-правове забезпечення у визначених сферах та галузях, зокрема:

затверджує порядки ведення реєстрів потужностей (об’єктів), які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу харчових продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, кормів тваринного походження, готових кормів, репродуктивного матеріалу, та їх операторів;

затверджує порядок проведення офіційної перевірки виконання всіх вимог, установлених країною призначення, до якої мають намір здійснювати експорт харчових продуктів оператори потужностей (об’єктів), процедури затвердження експортних потужностей (об’єктів), реєстрації та вилучення з реєстру;

затверджує в установленому законодавством порядку нормативно-технічну документацію: технічні умови, технологічні інструкції і рецептури на виробництво спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів, виноробної продукції та алкогольних напоїв з використанням спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об’ємних одиниць, технічні умови на виробництво тютюнових виробів;

затверджує порядок реєстрації й ведення реєстру ароматизаторів та харчових добавок;

затверджує типові норми (нормативи) питомих витрат енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва;

затверджує технічні умови виробництва спирту коньячного, плодового й виноградного, коньяку, виноробної продукції й інших міцних напоїв, які виготовляються зі спирту плодового й виноградного;

затверджує у визначених галузях та сферах положення про громадських інспекторів;

формує та затверджує перелік видів сільськогосподарської продукції, що ввозиться на митну територію України як сировина для подальшої переробки;

затверджує у визначених галузях та сферах положення про центральні галузеві дегустаційні комісії з оцінки якості продукції, формує їх склад та координує роботу;

затверджує вимоги до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

установлює вимоги до суб’єктів господарювання та уповноважує їх на здійснення перевірки технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

затверджує порядок створення та ведення реєстру суб’єктів господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів під час проведення державного технічного огляду;

затверджує порядок забезпечення бланками довідок-рахунків, актів прийому-передачі машин і номерними знаками "Транзит" суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана з реалізацією машин, що підлягають реєстрації і обліку в державних інспекціях сільського господарства;

затверджує правила пожежної безпеки в лісах України, на кораблях флоту рибного господарства України, а також під час проведення вогневих робіт на кораблях, які ремонтуються або будуються на судноремонтних підприємствах рибного господарства України;

затверджує порядок проведення експертизи щодо визначення тимчасової граничної вартості продукції, яка закуповується за рахунок засобів державного лізингового фонду;

затверджує методику визначення тимчасової граничної вартості продукції, яка закуповується за рахунок засобів державного лізингового фонду;

затверджує (встановлює) галузеві та відомчі норми і нормативи; забезпечує розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в агропромисловому комплексі;

забезпечує розроблення рекомендацій і науково-методичного обгрунтування ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств агропромислового комплексу;

забезпечує розроблення та вдосконалення механізму правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із виробництвом продукції агропромислового комплексу, правового статуту суб’єктів аграрних правовідносин, земельних і майнових відносин за участю аграрних товаровиробників;

затверджує спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади критерії оцінки, основні параметри та показники діяльності спеціальних (вільних) економічних зон і територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності;

затверджує положення про паспорт сільської території та форму паспорта сільської території;

затверджує методику проведення паспортизації сільських територій;

затверджує рекомендації щодо поліпшення екологічного стану земель і підвищення родючості грунтів згідно з даними їх агрохімічної паспортизації;

затверджує методичні рекомендації для сільськогосподарських підприємств будь-якої форми власності з питань використання та охорони земель сільськогосподарського призначення, впровадження новітніх ресурсо-енергоощадних технологій та сучасних технічних засобів та обладнання;

затверджує порядок і умови проведення конкурсів, перелік документів, які направляються для надання фінансової підтримки фермерським господарствам через механізм мікрокредитування, а також порядок і умови проведення конкурсу для надання фінансової підтримки фермерським господарствам на поворотній основі;

затверджує порядок і умови проведення конкурсного відбору сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для надання державної фінансової підтримки;

затверджує положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарського призначення, затверджує форму агрохімічного паспорта земель сільськогосподарського призначення і порядок його ведення;

затверджує порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення і населених пунктів;

затверджує види межових знаків границь земельних ділянок і порядок відновлення меж земельних ділянок;

затверджує вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги;

затверджує зразки заяви (клопотання) і журналу реєстрації оригіналів документації із землеустрою та з оцінки земель, матеріалів і документації державного земельного кадастру;

затверджує методики виконання робіт, пов’язаних із збиранням інформації для ведення державного земельного кадастру;

затверджує методику проведення державної експертизи землевпорядної документації;

затверджує в установленому порядку перелік відомостей, форми документів і перелік даних, які включаються до земельно-кадастрової документації, та інструкцію про ведення державного земельного кадастру;

затверджує положення про інвентаризацію земель населених пунктів;

затверджує порядок ведення державного реєстру земель;

затверджує порядок ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землевпорядження;

затверджує порядок видачі й анулювання спеціальних дозволів на зняття і перенесення родючого шару грунту земельних ділянок;

затверджує порядок видачі Кваліфікаційного свідоцтва;

затверджує порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів);

затверджує порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідної для здійснення державного контролю над використанням і охороною земель;

затверджує порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у випадку виявлення порушень земельного законодавства;

затверджує порядок перевірки документів, представлених саморегулівною організацією оцінювачів;

затверджує порядок планування і проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням і охороною земель;

затверджує порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди, рекультивація зруйнованих земель) державного замовлення;

затверджує порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

затверджує порядок розгляду заяв на виконання земельно-кадастрових робіт і надання послуг;

затверджує порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі;

затверджує умови експлуатації меліоративних систем при приватизації майна сільськогосподарських підприємств, що мають у своєму користуванні меліоровані землі;

затверджує форми типового договору оренди земельної частки (паю);

затверджує форму витягу з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

затверджує форму і порядок надання інформації з моніторингу земель;

затверджує нормативи виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт та геодезичних робіт;

затверджує ціни (тарифи) на розроблення документації із землевпорядкування й проведення землеоціночних робіт;

затверджує зміст офіційних каталогів, довідників та інших видань географічних найменувань;

затверджує інструкції з топографічної зйомки;

затверджує інструкцію про типи центрів геодезичних пунктів;

затверджує положення про авторське право в картографії;

затверджує порядок використання геодезичних даних і топографічних планів;

затверджує правила написання географічних найменувань об’єктів, що перебувають на території інших держав, а також географічних об’єктів, на які не поширюються суверенітет і юрисдикція будь-якої держави, що перекладаються державною мовою з мови оригіналу;

затверджує правила написання географічних найменувань України латинськими буквами (або знаками іншого алфавіту);

затверджує форму надання даних для реєстрації географічних назв;

затверджує порядки апробації сортових посівів і насаджень, здійснення грунтового та лабораторного сортового контролю, перевірки збереженості сорту рослин;

затверджує положення з проведення апробації селекційних досягнень;

затверджує порядок реєстрації договору про передачу майнового права на сорт і договору про передачу права на використання сорту;

затверджує порядок складання й подачі заявок на надання патенту на сорти рослин і посвідчення про авторство на сорти рослин, проведення їх експертизи;

затверджує правила складання і подачі заявки на сорт рослин;

установлює критерії заборони поширення сортів в Україні;

затверджує положення про атестаційну комісію із придбання прав представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

затверджує положення про державний реєстр прав власників сортів рослин і про видачу патентів України на сорти рослин;

затверджує положення про Каталог сортів рослин, придатних для поширення в Україні;

затверджує порядок ведення реєстру представників з питань інтелектуальної власності на сорти рослин;

затверджує порядок визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин;

затверджує порядок ознайомлення з матеріалами заявки на сорт і відомостями, занесеними до державного реєстру прав власників сортів рослин;

затверджує порядок поширення в Україні сорту, на який не поширюється виключне право власника;

затверджує порядок проведення експертизи проектно-кошторисної документації на створення і зрошення багаторічних насаджень;

затверджує вимоги до якості племінних (генетичних) ресурсів;

затверджує вимоги до створення технологічних комплексів машин і обладнання для галузей агропромислового виробництва;

затверджує положення про замовлення, зберігання, облік бірок, бланків паспортів великої рогатої худоби та бланків ветеринарних карток до паспортів великої рогатої худоби;

затверджує ветеринарно-санітарні вимоги до утримання тварин у притулках, до утримання та розведення сільськогосподарських, диких тварин та при їхньому транспортуванні;

затверджує вимоги до етичного ставлення при використанні тварин у сільському господарстві;

затверджує Ветеринарні вимоги до імпорту в Україну об’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду;

затверджує Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення — виробників сирого товарного молока;

затверджує вимоги до якості та безпеки молока й молочних продуктів;

затверджує Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення;

затверджує ветеринарно-санітарні вимоги для потужностей (об’єктів) з виробництва та продажу харчових продуктів;

затверджує ветеринарно-санітарні вимоги до конкретної продукції, яка виготовляється в результаті переробки або утилізації вилученої з обороту неякісної і небезпечної продукції;

затверджує Ветеринарно-санітарні вимоги до утримання птиці в особистих селянських господарствах;

затверджує Ветеринарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств і подвірного забою тварин;

затверджує Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів ведення господарства (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць домашньої птиці;

затверджує вимоги до введення системи аналізу ризиків і контролю (регулювання) у критичних точках або аналогічних систем забезпечення безпеки при виробництві харчових продуктів;

затверджує вимоги до ветеринарно-санітарного стану потужностей (об’єктів), які використовуються для виробництва харчових продуктів;

затверджує вимоги до проведення клінічних і доклінічних випробувань ветеринарних препаратів;

затверджує за поданням Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України інструкції про заходи щодо профілактики і боротьби з хворобами тварин;

затверджує програми вибіркового ветеринарно-санітарного та фітосанітарного контролю товарів у процесі їх обігу;

затверджує перелік ветеринарних препаратів, що відпускаються за рецептом, і правила видачі рецептів;

затверджує перелік харчових продуктів тваринного й рослинного походження, дозволених до продажу на агропромислових ринках;

затверджує положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;

затверджує положення про здійснення державного контролю та нагляду за якістю ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини, які застосовуються в Україні;

затверджує положення про притулок для тварин;

затверджує порядок ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини;

затверджує порядок здійснення державного контролю та нагляду за дотриманням вимог із виробництва, збереження, транспортування риби, інших водних живих ресурсів і харчової продукції з них, передбачених на експорт;

затверджує порядок знищення харчових продуктів, вилучених з обігу, умови, які мають бути виконані, щоб повернути їх в обіг для вживання людиною або з іншою, окрім вживання людиною, метою;

затверджує порядок проведення атестації відділів біологічного контролю підприємств-виробників ветеринарних імунобіологічних препаратів і порядок проведення атестації виробництв ветеринарних імунобіологічних препаратів;

затверджує порядок проведення атестації фахівців ветеринарної медицини;

затверджує правила ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного та рослинного походження;

затверджує порядок проведення моніторингу здоров’я племінної худоби;

затверджує порядок проведення санітарної обробки (дезінфекції, дезінсекції й дератизації об’єктів птахівництва);

затверджує спільно із заінтересованими центральними органами виконавчої влади порядок розпорядження лікарськими засобами, наркотичними засобами, прекурсорами, психотропними речовинами й іншими хімічними сполуками, які переходять у власність держави;

затверджує порядок уповноважування лабораторій для проведення ветеринарних діагностичних досліджень з метою державного контролю або державного нагляду;

затверджує правила ветеринарно-санітарної експертизи молока та молочних продуктів і вимоги щодо їхньої реалізації;

затверджує правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясних продуктів;

затверджує правила реалізації ветеринарних медикаментів і препаратів;

затверджує правила транспортування та зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок і засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, їх структурних підрозділах, на базах, складах тощо;

затверджує форму, за якою ветеринарні препарати, що містять наркотичні засоби та/або психотропні речовини, дозволені до застосування у ветеринарній медицині, реалізуються (відпускаються) закладам ветеринарної медицини через ветеринарні аптеки;

затверджує форми відомостей суб’єкта господарювання щодо наявності матеріально-технічної бази та рівня освіти і кваліфікації;

затверджує перелік матеріалів реєстраційного досьє та порядок його формування;

затверджує форму заяви, що подається заявником для реєстрації, перереєстрації або внесення змін до реєстраційного досьє на готовий корм, на кормові добавки і премікси;

затверджує правила ветеринарно-санітарного нагляду за збором, утилізацією та знищенням загиблих тварини і відходів тваринного походження;

затверджує у визначених галузях та сферах правила використання продукції, отриманої від утилізації відходів тваринного походження;

затверджує форму дозволу на ввезення на територію України тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів і зразок заяви про його видачу;

затверджує технічні регламенти на ветеринарні препарати, кормові добавки, премікси і готові корми, засоби ветеринарної медицини, засоби догляду за тваринами, інші об’єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, включаючи належну практику виробництва ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів і готових кормів;

затверджує порядок ідентифікації та реєстрації тварин, положення про ідентифікацію й реєстрацію великої рогатої худоби, овець і кіз;

затверджує положення про паспорт великої рогатої худоби, положення про ветеринарну картку до паспорта великої рогатої худоби;

затверджує положення про реєстр тварин, порядок ведення єдиного державного реєстру та користування його даними;

затверджує положення про кваліфікаційне свідоцтво, його форму, порядок видачі, зупинення дії та/або анулювання;

затверджує правила ввозу в Україну та вивозу за її межі бджіл і продуктів бджільництва;

затверджує план породного районування бджіл;

затверджує порядок ввозу, вивозу і використання рослин і рослинних продуктів;

затверджує форму кредитного договору про бюджетні позики в межах режиму державних заставних закупівель;

затверджує форму прийомної квитанції на закупівлю молочної сировини та інструкцію з її заповнення;

затверджує форму реєстру суб’єктів аграрного ринку за відповідними адміністративно-територіальними одиницями у розрізі страхувальників та страховиків;

установлює максимально допустимі рівні залишкової кількості ветеринарних препаратів, кормових добавок та забруднюючих речовин у кормах і біологічному матеріалі;

установлює в межах компетенції параметри безпеки необроблених харчових продуктів рослинного й тваринного походження;

установлює рівні включень кормових домішок до корму для тварин або на його поверхні;

затверджує методику нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у галузях агропромислового виробництва, типові норми їх питомих витрат;

затверджує в межах своїх повноважень порядки надання погодження на видачу ліцензій;

затверджує перелік протипожежних та інших заходів у сфері лісового господарства, вимоги до складання планів цих заходів, положення про лісові пожежні станції;

затверджує положення про мисливське собаківництво України;

затверджує порядок проведення впорядкування мисливських угідь;

затверджує положення про організацію і проведення аукціонів із продажу неопрацьованої деревини;

затверджує порядок ведення державного лісового кадастру й первинного обліку лісів;

затверджує порядок ведення системи лісовпорядження;

затверджує порядок видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів;

затверджує порядок видачі посвідчення мисливця і контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

затверджує порядок відведення й таксації лісосік у лісах;

затверджує порядок заготовки живиці у хвойних насадженнях;

визначає порядок взаємодії підрозділів відомчої пожежної охорони Державного агентства лісових ресурсів України і пожежно-рятувальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства надзвичайних ситуацій України;

затверджує правила рубок головного користування;

затверджує порядок проведення рубок формування й оздоровлення лісів;

затверджує розрахункову лісосіку;

затверджує систему ведення лісового насінництва;

затверджує склад документації кадастру й первинного обліку лісів, а також порядок її ведення;

затверджує типовий договір про умови ведення мисливського господарства;

затверджує форму Сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та інструкцію про заповнення форми Сертифіката про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій;

установлює вартість ліцензій на добування мисливських тварин;

затверджує вік стиглості деревостанів;

затверджує граничний рівень цін і тарифів на продукцію полювання, включаючи живу дичину, що постачається на експорт;

установлює ліміти й норми використання мисливських тварин;

установлює обсяг державного резервного насінного фонду лісових рослин;

установлює розмір збору за видачу Посвідчення мисливця, видачу контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання, дублікат Посвідчення мисливця, дублікат контрольної картки обліку добутої дичини й порушень правил полювання;

установлює сезонні терміни для початку й закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань;

установлює такси для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства і полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України);

установлює термін заготівлі живиці з-поміж інших хвойних насаджень;

затверджує вимоги до проектування, технічного прийому, обліку й оцінки якості лісокультурних об’єктів;

затверджує межі особливо захисних лісових ділянок і вводить режим обмеженого лісокористування на них;

затверджує інструкцію з проектування, технічного ухвалення, обліку й оцінки якості лісокультурних об’єктів;

затверджує інструкцію про селекційний відстріл мисливських тварин;

затверджує нормативи витрат на здійснення заходів щодо ведення лісового і мисливського господарства, охорони та захисту лісів;

затверджує порядок організації та проведення лісової сертифікації;

затверджує порядки поводження зі зброєю, видачі ліцензій на добування мисливських тварин і проведення полювання, в тому числі іноземними мисливцями;

затверджує порядок проведення вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи;

затверджує правила державного обліку мисливських тварин і обсяги їх добування;

затверджує правила заготовки другорядних лісових матеріалів, здійснення побічних лісових користувань, а також використання корисних властивостей лісів;

затверджує правила обліку, зберігання, заповнення, видачі бланків лісорубного або лісового квитка;

затверджує правила огляду місць використання лісових ресурсів;

затверджує порядок проведення розрахунків з постачальниками та зберігачами насіння сільськогосподарських рослин державного резервного насіннєвого фонду і користувачами;

затверджує форму реєстру закупівель (поставок) насіння у державний резервний насіннєвий фонд, установлює обсяг державного резервного насінного фонду сільськогосподарських рослин;

затверджує порядок визначення фактичних збитків, нанесених у результаті посухи;

затверджує правила експертного визначення якості насіння і садивного матеріалу та порядок оформлення заяв;

затверджує порядок проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва й реалізації насіння і садивного матеріалу, положення про державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, положення про державний реєстр заявок на сорти рослин, положення про державний реєстр прав власників сортів рослин і про видачу патентів на сорти рослин, положення про експертизу назв сортів рослин, положення про державні випробування і реєстрацію хімічних, біологічних засобів захисту, феромонів і регуляторів росту рослин і добрив;

затверджує порядок проведення атестації суб’єктів насінництва та розсадництва на надання права виробництва і реалізації репродуктивного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління;

затверджує порядок введення особливого режиму захисту рослин і заходів щодо локалізації та ліквідації особливо небезпечних шкідливих організмів, у тому числі межі території та час введення особливого режиму захисту рослин;

затверджує вимоги до атестації виробничих умов суб’єктів насінництва та розсадництва;

установлює вартість соціально спрямованих дорадчих послуг, затверджує порядок та умови проведення конкурсу з надання соціально спрямованих дорадчих послуг;

установлює:

вимоги та порядок присвоєння/позбавлення відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві та суб’єктам насінництва;

вимоги та порядок видачі племінних свідоцтв (сертифікатів) щодо виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів та проведення генетичних досліджень;

вимоги та порядок проведення атестації та допуску до відтворення плідників для племінного використання, оцінки тварин за власною продуктивністю та якістю потомства;

порядок проведення бонітування тварин;

порядок розроблення та використання галузевих стандартів;

затверджує порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов’язані із племінними (генетичними) ресурсами;

установлює вимоги та порядок проведення атестації виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів і форму атестата;

затверджує порядок проведення оцінки якості м’ясо-молочних продуктів;

установлює базисні норми масової частки жиру й білка в молоці;

затверджує порядок та правила видачі ветеринарних документів;

затверджує правила поводження з тваринами під час проведення видовищних заходів із залученням тварин;

затверджує порядок зберігання, підтримування, відпуску, завезення в Україну та вивозу штамів мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження, які використовуються для потреб ветеринарної медицини та науки;

затверджує порядок ведення реєстру потужностей (об’єктів) та їх операторів для виробництва харчових продуктів, передбачених для постачання на експорт, а також для імпорту харчових продуктів в Україну;

установлює порядок проведення перевірки виконання вимог, пропонованих щодо харчових продуктів, імпортованих в Україну, а також порядок проведення перевірки виконання всіх вимог, пропонованих країною призначення, до харчових продуктів, експортованих у цю країну;

затверджує типовий договір про обов’язкове відпрацьовування випускниками вищих аграрних навчальних закладів у сільській місцевості не менше п’яти років після закінчення навчання;

затверджує положення про державні книги племінних тварин і Державний племінний реєстр;

затверджує спеціалізовані форми первинного обліку товарно-транспортної накладної та інструкцію про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів;

затверджує вимоги до повних технологічних циклів виробництва коньяку, алкогольних напоїв за коньячною технологією та тютюнових виробів;

затверджує вина контрольованих найменувань за походженням, нові марки виноробної продукції;

затверджує порядок і форми виробничого обліку вина;

затверджує порядок створення енотек, зберігання та використання зразків вин з енотек;

затверджує правила виробництва та зберігання тихих вин, ігристих і шампанських вин, виробництва коньяків, форму довідки на імпорт шампанських і коньячних виноматеріалів;

затверджує технологічну документацію з виробництва вина;

затверджує порядок списання багаторічних насаджень у сільськогосподарських підприємствах;

затверджує перелік регульованих шкідливих організмів у сфері карантину рослин;

затверджує порядок реєстрації осіб, що здійснюють господарську діяльність, пов’язану із виробництвом і обігом об’єктів регулювання;

затверджує у визначених галузях і сферах порядки та інструкції з оформлення матеріалів по справах про адміністративні правопорушення;

затверджує порядок проведення технічного нагляду за судами рибного господарства України, які не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

затверджує порядок спеціального використання риби й інших водних живих ресурсів;

установлює режим промислового рибальства;

затверджує правила промислового рибальства в басейнах Чорного та Азовського морів та в рибогосподарських водних об’єктах України;

затверджує правила рибальства та спеціальні режими рибальства;

установлює режими спеціального промислового рибальства;

затверджує правила розробки, розгляду, узгодження й затвердження лімітів (квот) спеціального використання водних живих ресурсів;

затверджує методику розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства й охорони водних живих ресурсів;

затверджує перелік категорій посад працівників рибного господарства;

затверджує систему управління охороною праці в рибному господарстві;

затверджує спеціальні правила експлуатації, обліку й технічного нагляду за суднами рибного господарства;

затверджує статут служби на риболовних суднах;

затверджує судновий білет для риболовних суден;

затверджує типовий табель забезпечення постачанням суден флоту рибного господарства;

затверджує форми списку осіб суднового екіпажу (суднова роль), списку пасажирів на риболовних суднах, форму рибацьких квитків, форми суднових радіо- і машинного журналів і правила їх ведення на риболовних суднах;

установлює мінімальний склад екіпажу, з яким дозволено вихід рибальського судна в море, установлює мінімальний склад екіпажу, який забезпечує безпеку морського торговельного судна, яке здійснює міжнародні рейси, або судна, яке здійснює плавання на внутрішніх водних шляхах;

установлює нормативи екологічної безпеки водних об’єктів, що використовуються для потреб рибного господарства;

установлює період (строки) заборони на лов (добування) водних живих ресурсів;

установлює розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення;

затверджує інструкцію про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних господарствах;

затверджує за поданням Державного агентства рибного господарства України квоти використання водних живих ресурсів, у тому числі загальнодержавного значення;

затверджує квоти на спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

затверджує зразки документів, що підтверджують проходження судном технічного нагляду;

затверджує зразок заяви власника риболовного судна про реєстрацію в Судновій книзі України;

затверджує зразок посвідчення стернового-моториста, зразок свідоцтва про виключення риболовного судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України;

затверджує положення про безпечне укомплектування морських суден рибного господарства екіпажами;

затверджує положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України;

затверджує положення про капітана морського рибного порту;

затверджує положення про комісію з технічного нагляду за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства;

затверджує положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року;

затверджує порядок ведення реєстраційних журналів досліджень, проведених виробничою лабораторією рибопереробних виробництв;

затверджує для риболовних суден порядок видачі, зберігання бланків типових форм реєстраційних документів і знищення зіпсованих;

затверджує порядок нарахування й внесення платежів за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів;

затверджує порядок обліку вилучення (вилову, добирання, збору) водних живих ресурсів;

затверджує порядок штучного розведення, вирощування водних живих ресурсів та їх використання;

затверджує правила аматорського та спортивного рибальства, порядок обчислення і внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні аматорського та спортивного рибальства;

затверджує спеціальні правила експлуатації, обліку та технічного нагляду за суднами флоту рибного господарства;

затверджує порядок проведення фітосанітарних процедур, у тому числі проведення огляду, обстеження, аналізу, інспектування та здійснення контролю за знезараженням об’єктів регулювання;

затверджує порядок виготовлення та використання бланків карантинного дозволу на імпорт, фітосанітарного сертифіката та фітосанітарного сертифіката на реекспорт, карантинного сертифіката;

затверджує порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи;

затверджує перелік документів (їх форм і реквізитів) та відомостей, необхідних для проведення ветеринарного, фітосанітарного та радіологічного контролю;

затверджує фітосанітарні правила ввозу через кордон, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев’яного пакувального матеріалу;

затверджує фітосанітарні правила із запобігання занесенню та/або поширенню карантинних організмів та обмеження економічного впливу регульованих некарантинних шкідливих організмів, включаючи процедури фітосанітарної сертифікації;

затверджує Порядок офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки;

затверджує порядок створення й використання резерву пестицидів для боротьби з особливо небезпечними шкідниками сільськогосподарських рослин;

затверджує програму навчання працівників, робота яких пов’язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

затверджує порядок застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що піддалася радіоактивному забрудненню, а також у зонах надзвичайних екологічних ситуацій;

затверджує порядок здійснення державного нагляду й державного контролю за дотриманням законодавства про пестициди та агрохімікати в галузі рослинництва;

затверджує перелік специфічних грунтово-кліматичних умов, які характерні для земель сільськогосподарського призначення;

затверджує технічний регламент зернового складу, форму електронного реєстру та книги реєстрації зернового складу;

затверджує інструкцію про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах;

затверджує положення про обіг складських документів на зерно;

затверджує положення про сертифікацію товарного складу;

затверджує порядок ведення електронного реєстру та книги реєстрації зернового складу;

затверджує порядок ведення основного реєстру складських документів на зерно і зерно, прийняте на зберігання, та реєстру зернового складу;

затверджує порядок знищення насіння сільськогосподарських рослин, які безпосередньо не можуть бути використані з продовольчою та кормовою метою;

затверджує порядок передачі зобов’язань у випадку ліквідації сертифікованого складу або товарного складу;

затверджує порядок розрахунку середньостатистичної збитковості окремого об’єкта державного цінового регулювання сільськогосподарської продукції;

установлює мінімальні та максимальні інтервенційні ціни окремих об’єктів державного цінового регулювання;

установлює строки зберігання зерна державного резерву й продуктів його переробки;

погоджує базові активи товарних деривативів на біржовому ринку, якщо ними є сільськогосподарська продукція та/або продовольство;

затверджує стандартну форму кредитного договору, що укладається Аграрним фондом і виробником зерна при наданні бюджетної позички;

затверджує типові правила біржової торгівлі сільськогосподарською продукцією;

затверджує типову форму договору про закупівлю зерна за бюджетні кошти;

затверджує типову форму кредитного договору, що передбачає кредитне субсидування сільськогосподарського виробника;

затверджує форми форвардного біржового контракту;

затверджує Порядок розподілу на конкурсних засадах між цукровими заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти "А";

затверджує Порядок розподілу на конкурсних засадах між бурякосіючими господарствами обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А";

затверджує порядок продажу на публічних торгах майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств, порядок розподілу і використання майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств;

затверджує у межах своїх повноважень перелік посад працівників, яким відповідно до законодавства надано право носіння форменого одягу встановленого зразка, зброї й спеціальних засобів;

затверджує норми забезпечення форменим одягом і відповідними знаками розрізнення працівників бюджетних установ центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України;

затверджує положення про сертифікацію персоналу суден флоту рибної промисловості;

затверджує порядок оформлення приходу з рейсу й виходу в рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних портів України;

затверджує порядок відтворення водних живих ресурсів;

затверджує напрями розвитку комунального господарства у сільській місцевості в розрізі регіонів та за об’єктами;

затверджує перелік дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

затверджує форму документів, що подаються для одержання дозволу на виготовлення сухих виноматеріалів;

розробляє технічні регламенти, стандарти та інші нормативні документи, забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації та метрології;

затверджує державний перепис багаторічних насаджень;

затверджує зони виробництва винограду та регламентацію сортового складу вирощування винограду;

здійснює заходи щодо економічного стимулювання виробників харчової продукції, спрямовує їх діяльність на розв’язання завдань, пов’язаних із забезпеченням потреб населення в продуктах харчування та насиченням продовольчого ринку харчовими продуктами вітчизняного виробництва;

здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції на зовнішньому ринку, їх захист від недобросовісної конкуренції, дискримінаційних умов діяльності, а також на ефективне застосування антидемпінгового законодавства та розвиток внутрішнього ринку;

розробляє і здійснює заходи щодо розвитку інфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема, біржового ринку, оптових ринків сільськогосподарської продукції, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, кредитних спілок, страхових компаній, виставок, ярмарків тощо;

реалізує державну політику у сфері виробництва продуктів дитячого харчування;

здійснює розподіл між суб’єктами господарювання — резидентами України обсягів спирту з оформленням рознарядок на їх відпуск для споживання на внутрішньому ринку в установленому законодавством порядку;

формує щоквартальні заявки на виготовлення бланків товарно-транспортних накладних на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв згідно із замовленнями суб’єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні ліцензії на виробництво та торгівлю зазначеною продукцією;

реєструє технічні засоби застосування пестицидів та агрохімікатів;

визначає обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А";

забезпечує здійснення контролю за:

використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності;

охороною праці в аграрному секторі економіки;

якістю та безпечністю сільськогосподарської продукції;

технічним станом тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, причіпного та навісного сільськогосподарського обладнання, інвентарю, сільськогосподарської техніки, інших механізмів;

племінною справою у тваринництві;

забезпечує:

сертифікацію товарів, робіт і послуг у сфері агропромислового комплексу, зокрема сертифікацію продукції рослинництва, тваринництва, птахівництва, харчових та переробних галузей, насінницьких посівів, сортовивчення та реєстрацію сортів рослин;

ведення та адміністрування державного земельного кадастру;

створення національної інфраструктури геопросторових даних, впровадження географічних інформаційних систем, здійснення землеустрою, оцінки та ринку земель, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, проведення земельної реформи, лісового та мисливського господарства;

проведення експертизи технологічних інструкцій та іншої нормативно-технічної документації на продовольчі товари та продукти дитячого і спеціального харчування;

проведення апробації селекційних досягнень;

здійснює:

у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності, видачу документів дозвільного характеру;

в установленому законодавством порядку розподіл квоти виробництва та поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А");

погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, ведення та адміністрування державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обгрунтувань таких програм і проектів;

погодження надання висновків за результатами проведення державної експертизи проектів землеустрою, документації з оцінки земель, а також матеріалів і документації державного земельного кадастру;

моніторинг грунтів та агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення;

сертифікацію племінних (генетичних) ресурсів; присвоює відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві;

атестацію племінних бджолорозсадників і племінних пасік;

державну атестацію (переатестацію) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

реєстрацію насадження технічних і столових сортів винограду, плодових і горіхоплідних насаджень у господарствах усіх форм власності, а також списання виноградників і садів, які закладені за рахунок державних коштів;

22) веде:

інформаційний банк даних про стан грунтів земель сільськогосподарського призначення;

державні книги племінних тварин та Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві;

реєстр атестованих виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів;

реєстри сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників та дорадчих служб;

реєстр спеціальних сировинних зон, що використовуються для виготовлення продуктів дитячого та дієтичного харчування;

галузевий фонд нормативних документів у сфері стандартизації;

23) видає:

дозвіл на виготовлення сухих виноматеріалів шляхом підсолодження сусла виноградним концентратом або цукром;

сертифікат на право надання дорадчих послуг;

24) організовує та забезпечує:

здійснення державного геодезичного нагляду за виконанням топографо-геодезичних і картографічних робіт та інших функцій у сфері топографо-геодезичної картографічної діяльності відповідно до Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність" та інших нормативно-правових актів;

впровадження географічних інформаційних систем, топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

координацію топографо-геодезичної та картографічної діяльності, методичне керівництво у цій сфері та координацію діяльності, пов’язаної з установленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв;

проведення реєстрації апаратури супутникових радіонавігаційних систем, які використовуються для виконання топографо-геодезичних робіт;

видачу дозволів на виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та на знесення і перезакладання геодезичних пунктів;

аналіз стану державної геодезичної і гравіметричної мережі, розроблення пропозицій щодо її удосконалення;

проведення картографічного моніторингу території України, включаючи шельфову зону;

ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт, зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання;

формування і ведення Державного картографо-геодезичного фонду, регіональних картографо-геодезичних фондів, бази цифрових і електронних карт, геопросторових даних;

виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі;

розроблення інноваційних пропозицій, пов’язаних із використанням національних геоінформаційних ресурсів;

створення національної інфраструктури геопросторових даних, впровадження географічних інформаційних систем;

проведення загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт та розподіл між спеціалізованими підприємствами обсягу видатків для їх виконання на конкурсних засадах і здійснення в установленому порядку оплати цих робіт;

здійснення заходів щодо вдосконалення порядку провадження топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, у тому числі за участю іноземних установ;

здійснення методичного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

створення та ведення Державного картографо-геодезичного фонду;

припинення відповідно до законодавства всіх видів топографо-геодезичних та картографічних робіт, які проводяться з порушенням стандартів, інструкцій, норм і правил;

25) веде реєстр технічних засобів, рекомендованих для застосування в агропромисловому комплексі, формує ринки техніки та обладнання;

26) надає в установленому порядку товарним біржам висновки щодо відповідності вимогам стосовно надання послуг з укладення та реєстрації угод купівлі-продажу сільськогосподарської продукції і продовольства для державних та регіональних потреб, погашення податкової заборгованості, а також укладення та реєстрації зовнішньоекономічних контрактів;

27) здійснює контроль за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитних і тваринницьких дотацій;

28) визначає в установленому законодавством порядку державні спиртові заводи, які мають право переробляти конфісковані та безхазяйні спирт етиловий, фракцію головну етилового спирту, спиртовмісні рідини та алкогольні напої;

29) аналізує стан наповнення регіональних запасів продовольства;

30) забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на інноваційно-інвестиційний розвиток галузей агропромислового виробництва, координує реалізацію інвестиційних проектів в аграрному секторі;

31) готує пропозиції в межах компетенції щодо розвитку соціально-трудових відносин у визначених галузях та сферах;

32) здійснює в межах компетенції заходи щодо регулювання та контроль за умовами виробництва і реалізації цукру;

33) сприяє підвищенню енергоефективності підприємств агропромислового комплексу та розвитку виробництва біопалива;

34) забезпечує у межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії;

35) забезпечує у межах своїх повноважень державний захист прав покупців сільськогосподарської техніки та користувачів послуг з технічного сервісу;

36) організовує повірку, здійснення калібрування, ремонт, сервісне обслуговування та проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки;

37) координує роботу з відновлення продуктивної цінності земель сільськогосподарського призначення, розробляє і сприяє впровадженню грунтозахисних технологій та відновленню родючості грунтів, виступає у межах своїх повноважень замовником виконання робіт з районування (зонування) земель;

38) готує щорічний план робіт із стандартизації (Тематичний план наукових розробок у сфері стандартизації) згідно з паспортом відповідної бюджетної програми;

39) затверджує положення про службу стандартизації, метрологічну службу міністерства та про головні і базові організації цих служб;

40) організовує роботу, спрямовану на розвиток насінництва, розсадництва, племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

41) формує поточну і перспективну потребу виробників сільськогосподарської продукції у мінеральних добривах та засобах захисту рослин;

42) бере участь у:

формуванні та реалізації бюджетної, цінової, податкової, фінансово-кредитної, облікової, лізингової, інноваційної, інвестиційної, страхової, митно-тарифної, гендерної, соціальної політики у сільській місцевості, а також державної політики у сфері інформатизації та технічного захисту інформації, зайнятості населення, сільського зеленого туризму;

розрахунках поточної та прогнозної потреби галузей агропромислового виробництва у спеціалістах та кваліфікованих робітниках;

розробленні і реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом та здійснює контроль за його формуванням і використанням;

розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

43) бере участь у розробленні загальнодержавних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки; координує роботу щодо складання міжрегіональних балансів попиту і пропозиції основних видів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, здійснює їх моніторинг;

44) розробляє та забезпечує виконання державних цільових, галузевих та інших програм розвитку галузей агропромислового виробництва, комплексного розвитку сільських територій, удосконалення системи управління агропромисловим комплексом;

45) забезпечує у межах своїх повноважень впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів;

46) здійснює державне регулювання в галузі дорадчої діяльності, вносить пропозиції щодо формування державної політики у цій сфері, координує діяльність саморегулівної організації, яка об’єднує суб’єктів дорадчої діяльності;

47) спрямовує та координує роботу з раціонального ведення лісового господарства і використання лісових ресурсів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам;

48) забезпечує формування державного резервного насіннєвого фонду, встановлює контроль за ефективним використанням цього фонду, сприяє розвитку внутрішнього і зовнішнього ринку насіння і садивного матеріалу;

49) запроваджує систему ведення органічного сільського господарства, організовує впровадження екологічно безпечних для людини і довкілля методів та заходів щодо захисту рослин;

50) здійснює виставкову та ярмаркову діяльність у галузях агропромислового виробництва;

51) забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти, професійної підготовки кадрів для агропромислового виробництва та рибного господарства;

52) здійснює в установленому порядку контроль за дотриманням вимог до якості вищої освіти вищими навчальними закладами, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України;

53) проводить атестацію педагогічних працівників навчальних закладів, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України, забезпечує створення в них навчально-матеріальної бази, житлових та культурно-побутових умов для науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, студентів і слухачів;

54) видає випускникам вищих аграрних навчальних закладів, що уклали договір про обов’язкове відпрацьовування після закінчення навчання, направлення на роботу на сільськогосподарських підприємствах;

55) виступає державним замовником науково-дослідних робіт у визначених сферах та галузях, фінансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвіду;

56) здійснює в межах своєї компетенції координацію діяльності наукових установ, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України, визначає та затверджує пріоритетні напрями розвитку аграрної науки;

57) організовує підготовку та видання навчальної літератури і навчально-методичної документації;

58) проводить моніторинг стану забезпечення об’єктами соціальної інфраструктури сільських територій, розробляє і здійснює заходи, спрямовані на їх комплексний розвиток, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції;

59) узагальнює інформацію щодо відшкодування з державного бюджету сільськогосподарським підприємствам і організаціям витрат власних коштів, понесених ними на будівництво об’єктів соціально-культурної сфери, житла та інженерних комунікацій;

60) проводить роботу з впровадження через проектування в будівництво науково-технічних розробок, енергозберігаючих технологій, нових матеріалів і конструкцій, які здешевлюють будівництво, скорочують термін виконання робіт та експлуатаційні витрати;

61) у межах своєї компетенції затверджує та погоджує завдання на проектування, проектно-кошторисну документацію і титули будов та акти введення об’єктів в експлуатацію;

62) сприяє розвитку фізичної культури і спорту в сільській місцевості, організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

63) у межах своїх повноважень забезпечує вирішення питань у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснення заходів цивільного захисту;

64) забезпечує у межах своїх повноважень проведення моніторингу внутрішнього і зовнішнього аграрного та продовольчого ринку, створює і забезпечує постійне функціонування системи інформаційного забезпечення діяльності оптових ринків сільськогосподарської продукції;

65) бере участь у державному регулюванні організованого аграрного ринку в частині забезпечення здійснення фінансових і товарних інтервенцій та здійснює контроль за діяльністю товарних бірж щодо дотримання ними умов надання висновку про відповідність вимогам;

66) здійснює державне регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та інших;

67) здійснює контроль за діяльністю оптових ринків сільськогосподарської продукції;

68) здійснює контроль за землекористуванням державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, розробляє для державних сільськогосподарських підприємств обов’язкові до виконання єдині стандарти, норми та процедури землекористування;

69) погоджує державним підприємствам, які знаходяться у сфері його управління, договори про спільну діяльність, спільний обробіток земель, а також будь-які інші договори, предметом яких є використання та/або обробіток землі сільськогосподарського призначення державної форми власності;

70) є головним розпорядником бюджетних коштів за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України;

71) здійснює в межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, співробітництво з державами-донорами та міжнародними організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в агропромисловий комплекс України;

72) здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо інтеграції до Європейського Союзу, в тому числі з адаптації законодавства, та забезпечує галузеве співробітництво;

73) бере відповідно до законодавства участь у підготовці проектів міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення і денонсації таких договорів, укладає міжнародні договори, бере участь у роботі міжнародних організацій, забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

74) організовує у межах своїх повноважень здійснення комплексу заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації в галузях агропромислового сектору економіки;

75) погоджує призначення на посади і звільнення з посад начальників та заступників начальників головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій;

76) установлює у визначених галузях та сферах відомчі заохочувальні відзнаки та затверджує положення про них;

77) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мінагрополітики України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

78) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад їх керівників, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінагрополітики України;

79) виконує у межах повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

80) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

5. Мінагрополітики України з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням в апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінагрополітики України, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінагрополітики України, а також у сферах, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) засновує в установленому порядку засоби масової інформації з метою висвітлення питань, що віднесені до його компетенції;

5) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінагрополітики України, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

6) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

7) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в апараті Мінагрополітики України;

8) забезпечує відповідно до законодавства технічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом;

9) організовує в апараті Мінагрополітики України роботу з комплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

10) здійснює в межах своїх повноважень закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства.

6. Мінагрополітики України для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками);

2) одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, створювати комісії, робочі групи, експертні та консультативні ради;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) брати у межах своїх повноважень участь у діяльності міжнародних організацій, в тому числі в роботі комітетів СОТ.

7. Мінагрополітики України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

8. Мінагрополітики України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Мінагрополітики України, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Нормативно-правові акти Мінагрополітики України підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінагрополітики України, видані в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами та місцевими державними адміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами.

Мінагрополітики України в разі потреби може видавати разом з іншими центральними органами виконавчої влади спільні акти.

9. Мінагрополітики України очолює Міністр аграрної політики та продовольства України (далі — Міністр), якого призначає на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняє з посади Президент України.

Міністр має заступників Міністра, у тому числі одного першого заступника та заступника Міністра — керівника апарату, які призначаються на посади за поданням Прем’єр-міністра України і звільняються з посад Президентом України.

Обов’язки заступників Міністра та розподіл повноважень між ними визначаються Міністром.

Заступник Міністра — керівник апарату здійснює керівництво діяльністю апарату Мінагрополітики України, призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників апарату Мінагрополітики України (крім тих, які призначаються на посади та звільняються з посад Міністром).

10. Міністр:

1) очолює Міністерство, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України;

3) спрямовує та координує діяльність Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, Державної інспекції сільського господарства України та Державного агентства рибного господарства України (далі — агентства, інспекція та служба), в тому числі:

формує державну політику у відповідних сферах та контролює її реалізацію агентствами, інспекцією та службою;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені агентствами, інспекцією та службою проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи агентств, інспекції та служби, а також шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів агентств, інспекції та служби повністю чи в окремій частині;

заслуховує звіти про виконання покладених на агентства, інспекцію та службу завдань та планів їх роботи;

вносить пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо кандидатур на посади голів агентств, інспекції та служби і за пропозицією їх голів — щодо кандидатур на посади їх заступників;

погоджує структуру апаратів агентств, інспекції та служби;

видає обов’язкові до виконання агентствами, інспекцією та службою накази та доручення з питань, що належать до сфери їх діяльності;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних органів агентств, інспекції та служби;

погоджує пропозиції керівників агентств, інспекції та служби щодо утворення, реорганізації, ліквідації територіальних органів і вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

доручає керівникам агентств, інспекції та служби скасувати акти їх територіальних органів повністю чи в окремих частинах, а в разі відмови скасовує такі акти повністю чи в окремій частині;

порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників агентств, інспекції та служби, їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апаратів агентств, інспекції та служби, їх територіальних органів та заступників керівників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників агентств, інспекції та служби, заступників, інших державних службовців і працівників апаратів агентств, інспекції та служби та їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності агентств, інспекції та служби, їх територіальних органів;

визначає структурні підрозділи апарату Мінагрополітики України, що відповідають за взаємодію із агентствами, інспекцією та службою;

визначає посадові особи Мінагрополітики України, які включаються до складу колегій агентств, інспекції та служби;

установлює порядок обміну інформацією між Мінагрополітики України та агентствами, інспекцією та службою, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності агентств, інспекції та служби;

4) визначає пріоритети роботи Мінагрополітики України та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звіти про їх виконання;

5) представляє Міністерство у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами;

6) у межах компетенції організовує та контролює виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;

7) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного таких засідань;

8) подає в установленному порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінагрополітики України, агентства, інспекція та служба;

9) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінагрополітики України, агентства, інспекція та служба, під час розгляду їх на пленарних засіданнях Верховної Ради України і доповідає з питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

10) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Міністерства;

11) веде переговори і підписує міжнародні договори України в межах наданих йому повноважень;

12) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінагрополітики України, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, працівників патронатної служби Міністра;

13) присвоює державним службовцям апарату Мінагрополітики України ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників Мінагрополітики України;

15) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

16) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінагрополітики України;

17) підписує накази Мінагрополітики України;

18) організовує роботу колегії Мінагрополітики України і головує на її засіданнях;

19) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Міністерства доручення;

20) здійснює інші повноваження відповідно до законів та актів Президента України.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінагрополітики України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінагрополітики України утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), першого заступника та заступників Міністра за посадою. У разі потреби до складу колегії Мінагрополітики України можуть включатися керівники структурних підрозділів апарату Мінагрополітики України, а також у встановленому порядку інші особи.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом прийняття відповідного наказу Мінагрополітики України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінагрополітики України можуть утворюватись науково-технічна (наукова) рада, інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи.

Рішення про утворення та ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

12. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінагрополітики України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структуру апарату Мінагрополітики України затверджує Міністр.

Штатний розпис апарату, кошторис Мінагрополітики України затверджує заступник Міністра — керівник апарату за погодженням із Міністерством фінансів України.

Мінагрополітики України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Мінагрополітики України припиняється шляхом реорганізації або ліквідації Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

28.04.2011


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2022 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.