На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОЛОЖЕННЯ про Центральну галузеву дегустаційну комісію

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
14.05.2009 N 332
( z0671-09 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 675/16691

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну галузеву дегустаційну комісію
з оцінки якості продуктів дитячого харчування,
молочноконсервної та сокової продукції

I. Загальні положення

1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія (далі - ЦГДК) з
оцінки якості продуктів дитячого харчування, молочноконсервної та
сокової продукції організовується для проведення органолептичної
оцінки якості вищевказаної продукції, що виробляється, та нових
видів, які рекомендуються для поставлення на виробництво.

1.2. ЦГДК у своїй діяльності керується Законом України "Про
дитяче харчування" ( 142-16 ), цим Положенням та іншими
нормативно-правовими актами.

1.3. Склад ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики за
поданням Департаменту харчової промисловості.

1.4. До складу ЦГДК входять кваліфіковані спеціалісти
Департаменту харчової промисловості Мінагрополітики, МОЗ,
Держспоживстандарту, Технологічного інституту молока і м'яса
Української академії аграрних наук, Державного науково-дослідного
і проектно-конструкторського інституту "Консервпромкомплекс",
Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва Академії
медичних наук України, а також спеціалісти Національної асоціації
"Укрконсервмолоко" та провідних підприємств галузі.

1.5. ЦГДК з визначення якості дитячого харчування,
молочноконсервної та сокової продукції проводить органолептичну
оцінку якості продукції за такою номенклатурою:
молочноконсервна та молочна продукція (згущені молочні
консерви, сухі молочні продукти, продукція з незбираного молока,
масло, сири та інше);
продукти дитячого та дієтичного харчування (дитяче харчування
на молочній основі, консерви плодоовочеві та фруктові, соки дитячі
дитяче харчування інше, дієтичне харчування);
сокова та консервована продукція (соки фруктові та овочеві,
нектари, консерви плодоовочеві та фруктові ).

1.6. Поставлення на виробництво нових видів харчової
продукції вищевказаної номенклатури може проводитись за наявності
позитивного висновку ЦГДК, оформленого протоколом засідання.

II. Функції ЦГДК

2.1. Оцінка якості та прийняття рішення щодо поставлення на
виробництво нових видів продуктів дитячого харчування,
молочноконсервної та сокової продукції.

2.2. Оцінка якості та зовнішнього оформлення продукції, яка
пропонується для поставки на експорт та для участі в
ярмарково-виставкових заходах за зверненням
підприємств-виробників.

2.3. Розгляд та прийняття рішень щодо впровадження нових
технологій виробництва продуктів дитячого харчування,
молочноконсервної та сокової продукції, спрямованих на поліпшення
їх якості та зовнішнього оформлення.

III. Порядок подання зразків продукції на дегустацію

3.1. Зразки продукції, що подаються на дегустацію, повинні
бути відібрані відповідно до діючої нормативно-технічної
документації (ДСТУ, ГСТУ) на правила приймання і методи відбору
проб для конкретного виду продукції та мати такі документи:
акт відбору проб;
коротка характеристика зразка;
дані лабораторного аналізу фізико-хімічних показників,
передбачені стандартом або технічними умовами для конкретного
найменування продукції, із зазначенням дати проведення аналізу.
На нові види продукції додатково подаються:
проект нормативно-технічної документації;
протокол випробувань продукції;
проект макета етикетки.

3.2. Подання продукції для розгляду на засіданні ЦГДК
проводиться відповідальним спеціалістом (головним технологом,
начальником лабораторії, технологом) підприємства-виробника в
установленому порядку.

3.3. Вартість зразків продукції, що подаються для дегустації,
і витрати з їх доставки відшкодовуються за рахунок
підприємства-виробника.

IV. Порядок проведення дегустації

4.1. Засідання ЦГДК скликається головою або заступником
голови.

4.2. Засідання ЦГДК є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше сімдесяти п'яти відсотків членів ЦГДК. Рішення ЦГДК
приймається не менше як 2/3 голосів присутніх членів ЦГДК.
У разі рівної кількості голосів - голос голови, а в разі його
відсутності - заступника голови ЦГДК є ухвальним.

4.3. Засідання ЦГДК проводиться згідно із затвердженим
графіком проведення дегустації. За необхідності може скликатися
додатково головою комісії, а в разі його відсутності - заступником
голови.

4.4. За рішенням голови ЦГДК, за необхідності, оцінка якості
продукції на окремих підприємствах галузі може проводитись з
виїздом на місце.

4.5. Приміщення, в якому здійснюється дегустаційна оцінка
якості продукції, повинно бути ізольованим, з постійною
температурою та відповідною циркуляцією повітря.

4.6. При проведенні дегустації зразки продукції повинні бути
представлені (подані) кожному члену комісії. Визначення
органолептичних показників продукції здійснюється при кімнатній
температурі.

4.7. Органолептична оцінка може проводитись відкритим,
закритим чи комбінованим способом за погодженням з членами
комісії.
При проведенні дегустації відкритим способом члени комісії
обмінюються думками і приймають загальне рішення.
При закритій дегустації зразки шифрують, а потім проводять
органолептичну оцінку якості. Шифрування зразків продукції
здійснює секретар комісії. Розшифровують зразки після оголошення
результатів оцінки.

4.8. Оцінка органолептичних показників якості продукції
здійснюється за 100-бальною, 10-бальною і 5-бальною шкалою згідно
з пам'ятками на кожен вид продукції.

4.9. Результати оцінки якості продукції кожен член комісії
записує в дегустаційний лист (додатки 1-3).

4.10. На підставі дегустаційних листів розраховується середнє
арифметичне значення всіх поставлених дегустатором оцінок за
кожним зразком, з якого виводиться остаточна бальна оцінка даного
зразка.

4.11. При підрахуванні середньоарифметичної оцінки за кожним
зразком враховують тільки оцінки, дані членами ЦГДК.

4.12. Рішення засідань ЦГДК оформляється протоколом, який
підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. До
протоколу додаються підписані дегустаційні листи членів комісії.
Якщо окремі члени комісії не згідні з її рішенням, то вони
підписують протокол із зауваженнями, де викладають окрему думку.

4.13. У протоколі засідання ЦГДК зазначаються:
дата і місце проведення засідання;
персональний склад присутніх членів ЦГДК та учасників
дегустації ( прізвище, ім'я, по батькові, посада);
мета проведення засідання;
перелік представлених на дегустацію зразків продукції із
зазначенням підприємства-виробника;
органолептична характеристика та визначена бальна оцінка
зразка за результатами дегустації;
основні зауваження і пропозиції членів комісії, висловлені
при обговоренні;
рекомендації і заходи, спрямовані на підвищення якості
продукції.

4.14. Рішення про поставлення продукції на виробництво
оформляється протоколом ЦГДК відповідно до додатка А до
ДСТУ 3946-2000 "Система розроблення і поставлення продукції на
виробництво. Продукція харчова. Основні положення".

4.15. Протокол засідання ЦГДК (або витяг з протоколу)
направляється на підприємства, що подали продукцію на дегустацію.

Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 1
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
продуктів дитячого
харчування,
молочноконсервної та
сокової продукції

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки якості згущених молочних консервів

Дата _______________
Прізвище, ініціали ______________________________________________
Установа, організація, підприємство _____________________________
_________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Оцінка |Органолептична оцінка якості |Висновок|
|з/п|продукту |упаковки і |-----------------------------| |
| | |зовнішнього|консистенція | смак і |колір| |
| | |вигляду | | запах | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис ____________________

Додаток 2
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
продуктів дитячого
харчування,
молочноконсервної та
сокової продукції

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки якості продуктів молочних сухих

Дата ________________
Прізвище, ініціали ______________________________________________
Установа, організація, підприємство _____________________________
_________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Оцінка |Органолептична оцінка якості |Висновок|
|з/п|продукту |упаковки і |-----------------------------| |
| | |зовнішнього|консистенція | смак і |колір| |
| | |вигляду | | запах | | |
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис _____________________

Примітка. 5 балів - відмінна якість, 4 - добра,
3 - задовільна, 2 - незадовільна. При впровадженні нових видів
продукції у виробництво прохідним балом є оцінка не
нижче 4 - добра якість.

Додаток 3
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
продуктів дитячого
харчування,
молочноконсервної та
сокової продукції

ДЕГУСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ
оцінки якості соків фруктових та овочевих,
нектарів, консервів плодоовочевих і фруктових

Дата ________________
Прізвище, ініціали ______________________________________________
Установа, організація, підприємство _____________________________
_________________________________________________________________
Посада __________________________________________________________

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Оцінка |Органолептична оцінка якості |Висновок|
|з/п|продукту |упаковки і |-----------------------------| |
| | |зовнішнього|консистенція | смак і |колір| |
| | |вигляду | | запах | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
|---+---------+-----------+-------------+---------+-----+--------|
| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Підпис _____________________

Примітка. 5 балів - відмінна якість, 4 - добра,
3 - задовільна, 2 - незадовільна. При поставленні нових видів
продукції на виробництво прохідним балом є оцінка не
нижче 4 - добра якість.

13.08.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.