На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОЛОЖЕННЯ про Центральну галузеву дегустаційну комісію з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод, сиропів та концентратів

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики
14.05.2009 N 332
( z0671-09 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2009 р.
за N 674/16690

ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну галузеву дегустаційну комісію
з оцінки якості пива, безалкогольних,
слабоалкогольних напоїв, мінеральних
і питних вод, сиропів та концентратів

I. Загальні положення

1.1. Центральна галузева дегустаційна комісія (далі - ЦГДК) з
оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних напоїв,
мінеральних і питних вод, сиропів та концентратів (далі - напоїв)
організовується для проведення органолептичної оцінки якості
(далі - оцінка якості) вищевказаної продукції, що виробляється, та
нових видів, які пропонуються для поставлення на виробництво.

1.2. ЦГДК з оцінки якості напоїв у своїй роботі керується цим
Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Склад ЦГДК затверджується наказом Мінагрополітики за
поданням Департаменту харчової промисловості.

1.4. До складу ЦГДК входять кваліфіковані спеціалісти
Української галузевої компанії по виробництву пива, безалкогольних
напоїв та мінеральних вод "Укрпиво", Департаменту харчової
промисловості Мінагрополітики, МОЗ, Держспоживстандарту,
Мінекономіки та представники інших заінтересованих організацій (за
згодою) з правом дорадчого голосу.
Кількісний склад ЦГДК - 15-19 фахівців.

1.5. При підрахунку середньоарифметичної оцінки кожного
зразка враховуються тільки оцінки, дані членами ЦГДК. Особи,
запрошені на дегустацію, можуть оцінювати якість напоїв, брати
участь в обговоренні поданих зразків без урахування наданих ними
оцінок при підрахунку середньоарифметичної оцінки зразків.

1.6. За дорученням голови ЦГДК, за потреби, оцінка якості
напоїв може проводитись з виїздом на місце. Така оцінка може бути
доручена не менше ніж трьом членам ЦГДК.

II. Функції ЦГДК

2.1. Оцінка якості напоїв, що виробляються, та нових видів,
які пропонуються для поставлення на виробництво.

2.2. Оцінка якості напоїв, призначених для поставки на
експорт.

2.3. Оцінка якості напоїв, призначених для подання на
міжнародні та вітчизняні виставки, ярмарки, огляди.

2.4. Розгляд та прийняття рішень щодо впровадження
підприємствами-виробниками заходів, спрямованих на поліпшення
якості напоїв та зовнішнього оформлення.

III. Порядок подання зразків продукції

3.1. Подання зразків напоїв на засідання ЦГДК проводиться
спеціалістом заводу-виробника (технологом, начальником
лабораторії, начальником ВТК, головним технологом, пивоваром).

3.2. Разом із зразками напоїв, які подаються на дегустацію
для оцінки якості, розробник подає:
коротку характеристику зразка;
акт відбору проб;
декларацію виробника.
На нові види додатково подаються:
проект технічних умов;
проект технологічної документації (рецептура (за згодою),
технологічна інструкція);
протокол випробувань продукції.

3.3. Зразки напоїв для дегустації подають у кількості не
менше ніж 10 пляшок по 0,5 л або інших місткостей у відповідному
перерахунку.

3.4. Норма витрат пивобезалкогольної продукції
встановлюється 100 куб.см кожного зразка на одного дегустатора, що
бере участь у дегустації.

3.5. Вартість напоїв, що подають на ЦГДК, і витрати з їх
доставки відносяться на рахунок підприємства-виробника.

3.6. Витрати коштів на придбання необхідних для проведення
дегустації продуктів для нейтралізації смаку проводяться
відповідно до кошторису, затвердженого дирекцією ЗАТ "Укрпиво".

IV. Порядок проведення дегустації

4.1. Засідання ЦГДК скликається головою або заступником
голови.

4.2. Засідання ЦГДК є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше сімдесяти п'яти відсотків членів ЦГДК. Рішення ЦГДК
приймається не менше як 2/3 голосів присутніх членів ЦГДК.
У разі рівної кількості голосів - голос голови, а в разі його
відсутності - заступника голови ЦГДК є ухвальним.

4.3. Засідання ЦГДК проводиться згідно із затвердженим
графіком проведення дегустації. За необхідності може скликатися
додатково головою комісії, а в разі його відсутності - заступником
голови.

4.4. Оцінка якості напоїв на засіданнях ЦГДК проводиться, як
правило, закритим способом, тобто зразки шифруються і дегустуються
під номерами, без повідомлення дегустаторам найменування
заводу-виробника. До відома дегустаторів доводиться тільки тип
напою, що дегустується, а також основні вимоги до напою даного
типу (характерні особливості смаку і аромату, ступінь хмельової
гіркоти - для пива і т.п.).

4.5. Шифровку поданих на дегустацію зразків проводить в день
дегустації за дорученням голови або його заступника спеціальна
довірена особа, попереджена про необхідність дотримання таємниці
шифровки зразків. Зразки напоїв розпаковуються, кожному зразку
присвоюється певний номер, складається акт шифровки, в якому
вказуються номери зразків, найменування напою і заводу-виробника,
дата розливу, характерні особливості зразка (при дегустації
дослідних зразків - нові прийоми технології, види використаної
сировини), стан зразків (збереження пломб на упаковці, наявність
етикеток) і наявність акта відбору проб. Акт шифровки
підписується, запечатується в конверт і передається голові (або
заступнику голови) ЦГДК. Розкривається акт шифровки тільки після
закінчення дегустації і обговорення зразків. Присутність членів
ЦГДК та інших спеціалістів, крім довіреної особи, при шифровці
зразків не допускається.

4.6. За рішенням голови ЦГДК в окремих випадках може
проводитись порівняльна дегустація напоїв відкритим способом, без
попередньої шифровки зразків. При цьому якість зразків, що
дегустуються, порівнюється із зразком, що прийнятий за
контрольний, і робляться відповідні висновки.
Дегустація нових видів напоїв проводиться відкритим способом.

4.7. Дегустація оцінки напоїв проводиться в приміщеннях із
спеціально обладнаними індивідуальними робочими місцями для
кожного дегустатора, які забезпечують: відсутність можливих
контактів між дегустаторами, наявність спеціального освітлення для
оцінки прозорості напою, можливість спостерігати за ходом
визначення піноутворення пива, проведеного в залі дегустації під
контролем голови ЦГДК (запропонована схема розміщення робочих
місць дегустаторів наведена в додатку 1).
Температура в приміщенні для дегустації рекомендується в
межах 18-25 град.С, сторонніх запахів у ньому не повинно бути.

4.8. Порядок подачі продукції на дегустацію
Пиво - за зростанням масової частки сухих речовин у
початковому суслі:
світле;
напівтемне;
темне.
Питні води:
негазовані;
газовані.
Мінеральні води:
природні столові;
лікувально-столові;
лікувально-столові змішаного типу.
Безалкогольні напої - за зростанням масової частки сухих
речовин:
негазовані;
газовані.
Сиропи - за зростанням масової частки сухих речовин.
Концентрати.
Слабоалкогольні напої - за зростанням масової частки сухих
речовин і алкоголю.

4.9. Обмінювання поглядами, розмови між дегустаторами в ході
проведення органолептичної оцінки напоїв не допускаються.

4.10. Кількість зразків напоїв, що подаються на засідання
ЦГДК визначається затвердженим графіком подання продукції на
дегустацію. При цьому після оцінки кожних п'яти зразків одного
виду продукції робиться перерва не менше ніж 5 хвилин, перед
дегустацією нового виду продукції - 10-15 хвилин.

4.11. Після дегустації кожного зразка як нейтралізуючий засіб
рекомендується використовувати білий висушений хліб, хлібні
палички, печиво та ін.

4.12. Зразки напоїв, що дегустуються, повинні мати
температуру 12 +- 2 град.С. Гарячі напої дегустуються за
температури 40 +- 5 град.С.

4.13. Сиропи і концентрати розбавляють охолодженою водою до
12 +- 0,2 град.С відповідно до передбачених нормативних документів
і дегустують як безалкогольні напої, без оцінки насиченості
діоксидом вуглецю.

4.14. Невідповідність зразка напою вимогам стандарту навіть
за одним із показників, виявлена при проведенні контрольного
аналізу або в процесі дегустації, є підставою для зняття зразка з
дегустації і оцінки його "незадовільно".

4.15. Органолептична оцінка якості напоїв здійснюється кожним
дегустатором індивідуально за встановленою бальною системою
(додатки 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16).

4.16. Для дегустації напій наливають в чисті бокали
циліндричної форми із безбарвного скла місткістю 150-200 куб.см.

4.17. Визначення піноутворення пива (висота піни в мм, її
стійкість в хвилинах) проводиться за дорученням голови або його
заступника одним із членів ЦГДК за спеціальною методикою
(додаток 5). При цьому за інтенсивністю і тривалістю виділення
газу після наливу в склянку визначають насичення діоксидом
вуглецю. Секретар ЦГДК повідомляє дегустаторам і учасникам
результати визначення за кожним зразком пива і відповідну йому
єдину бальну оцінку за даним показником.

4.18. Колір зразків пива, що дегустуються, а також
насиченість діоксидом вуглецю пива, безалкогольних напоїв, питних
і мінеральних вод визначається в лабораторії перед дегустацією.
Результати визначення заносяться в акт, який підписується
завідувачем лабораторії і надається голові ЦГДК. Секретар ЦГДК
повідомляє дегустаторам колір та піноутворення кожного зразка пива
і відповідні їм єдині бальні оцінки; щодо безалкогольних і
слабоалкогольних газованих напоїв, питної та мінеральної води
повідомляється тільки насиченість діоксидом вуглецю.

4.19. Дегустатор записує в своїй дегустаційній картці
(додатки 8, 13, 14) відповідну їм бальну оцінку органолептики за
кожним показником напою, що оцінюється, і повідомлену секретарем
єдину оцінку кольору, піни і піностійкості зразків пива. За кожним
зразком дегустатор підраховує загальну бальну оцінку, після
закінчення дегустації всіх зразків підписує картку і передає
секретарю.

4.20. Якщо при оцінці зразка напою, що дегустується, показник
смаку дегустатором оцінений як задовільний, то при інших більш
високих оцінках за іншими показниками загальний бал даному зразку
вище "задовільно" даватися не може. Аналогічно при оцінці
"незадовільно" за показником смаку дегустатор незалежно від оцінок
за іншими показниками ставить за даний зразок загальну оцінку
"незадовільно".

4.21. Обробка результатів дегустаційної оцінки зразків
проводиться таким чином:
спочатку розраховується середнє арифметичне значення всіх
поставлених дегустаторами оцінок за кожним зразком з округленням
до першого знака після коми;
потім оцінки дегустаторів, що відрізняються від розрахованого
середнього значення на величину більше ніж 2 бали, відкидаються;
із кількості оцінок, що залишилися після цього, повторно
розраховується середнє значення оцінок, які є остаточною бальною
оцінкою даного зразка.

4.22. Після закінчення дегустації всіх представлених зразків
і здачі дегустаторами дегустаційних карток для розрахунку
середньої оцінки під керівництвом головуючого проводиться
обговорення продегустованих зразків. При цьому члени дегустаційної
комісії висловлюють своє враження від якості і пропозиції щодо її
підвищення. При обговоренні, як і при підготовці письмової
характеристики напоїв, що дегустуються, для забезпечення
порівняння поглядів рекомендується використовувати терміни, що
наведені в додатках 7, 12.
Рішення засідань дегустаційної комісії при дегустації нових
видів оформляються протоколом, який підписується усіма присутніми
на дегустації членами комісії, а при дегустації оцінки якості
напоїв - головуючим на засіданні та секретарем. До протоколу
додаються підписані дегустаційні листи членів комісії.

4.23. У протоколі засідання дегустаційної комісії
зазначаються:
дата проведення дегустації;
персональний склад присутніх членів дегустаційної комісії
(прізвище, ім'я, по батькові, посада);
мета дегустації;
перелік поданих на дегустацію зразків напоїв із зазначенням
найменування напою і заводу-виробника;
бальна оцінка зразків за результатами дегустації;
за необхідності (нові види) вказується також якісна
характеристика напоїв;
основні зауваження і пропозиції дегустаторів, висловлені при
обговоренні;
рекомендації і заходи, спрямовані на підвищення якості напоїв
окремих заводів, і ті, що випливають з результатів дегустації.

4.24. Протокол засідання ЦГДК (або витяг з протоколу)
направляється на підприємства, що подали продукцію на дегустацію.
На нові види продукції оформляється акт (протокол) згідно з
додатком А до ДСТУ 3946-2000.

Директор Департаменту
харчової промисловості Ю.П.Кіщак

Додаток 1
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
пива, безалкогольних,
слабоалкогольних напоїв,
мінеральних і питних вод,
сиропів та концентратів

ПРИБЛИЗНА СХЕМА
залу засідань ЦГДК
( za674-09 )

Додаток 2
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
пива, безалкогольних,
слабоалкогольних напоїв,
мінеральних і питних вод,
сиропів та концентратів

БАЛЬНА ОЦІНКА
світлого фільтрованого пива

1. Органолептична оцінка пива проводиться за 25-бальною
системою.

2. Показники якості пива оцінюються за такими балами:

------------------------------------------------------------------
|Показник якості|Органолептична |Бальна оцінка |Примітка |
| |характеристика | | |
| |пива | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Прозорість |Прозоре з блиском| 3 (відмінно) | |
| |без зависів | | |
| | | | |
| |Прозоре без | 2 (добре) | |
| |блиску, поодинокі| | |
| |дрібні зависи | | |
| |(пилоподібні) | | |
| | | | |
| |Слабоопалесцентне|1 (задовільно)| |
| | | | |
| |Дуже опалесцентне| 0 |Знімається з |
| |каламутне |(незадовільно)|дегустації як |
| | | |нестандартне |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Колір |Відповідає типу | 3 (відмінно) | |
| |пива, знаходиться| | |
| |на мінімально | | |
| |встановленому | | |
| |рівні для даного | | |
| |типу пива | | |
| | | | |
| |Відповідає типу | 2 (добре) | |
| |пива, знаходиться| | |
| |на середньому | | |
| |рівні | | |
| | | | |
| |Відповідає типу |1 (задовільно)| |
| |пива, максимально| | |
| |допустимий для | | |
| |даного типу пива | | |
| | | | |
| |Не відповідає | 0 |Знімається з |
| |типу пива, |(незадовільно)|дегустації як |
| |світліший або | |нестандартне |
| |темніший від | | |
| |встановленого | | |
| |стандартом рівня | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Аромат |Відмінний аромат,| 4 (відмінно) | |
| |що відповідає | | |
| |конкретному сорту| | |
| |пива, чистий, | | |
| |свіжий, | | |
| |виражений | | |
| | | | |
| |Добрий аромат, що| 3 (добре) | |
| |відповідає типу | | |
| |пива, але | | |
| |недостатньо | | |
| |виражений | | |
| | | | |
| |В ароматі помітні|2 (задовільно)| |
| |сторонні відтінки| | |
| |злегка сирого, | | |
| |фруктового, дуже | | |
| |виражений | | |
| |солодовий тон | | |
| | | | |
| |Виражені сторонні| 1 |Знімається з |
| |відтінки в |(незадовільно)|дегустації як |
| |ароматі: | |нестандартне |
| |фруктовий, | | |
| |кислуватий, | | |
| |аромат молодого | | |
| |пива і т.д. | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Смак |Повнота і чистота| 5 (відмінно) | |
| |смаку. | | |
| |Відмінний, | | |
| |повний, чистий, | | |
| |без сторонніх | | |
| |присмаків, | | |
| |гармонійний смак | | |
| |що відповідає | | |
| |даному типу пива | | |
| | | | |
| |Добрий, чистий | 4 (добре) | |
| |смак, відповідає | | |
| |конкретному типу | | |
| |пива, але не дуже| | |
| |гармонійний | | |
| | | | |
| |Не дуже чистий |3 (задовільно)| |
| |смак, недозрілий,| | |
| |присмак молодого | | |
| |пива, карамельний| | |
| |смак пустуватий, | | |
| |слабовиражений | | |
| | | | |
| |Пустий смак і | 2 | Знімається з |
| |сторонні |(незадовільно)| дегустації як |
| |присмаки: | | нестандартне |
| |дріжджовий, | | |
| |фруктовий, | | |
| |гострий, | | |
| |кислуватий | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Хмельова |Чисто хмельова, | 5 (відмінно) | |
|гіркота |м'яка, | | |
| |злагоджена, | | |
| |відповідна типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Чисто хмельова, | 4 (добре) | |
| |не дуже | | |
| |злагоджена, | | |
| |грубувата, | | |
| |злегка залишкова | | |
| | | | |
| |Хмельова, груба, |3 (задовільно)| |
| |залишкова або | | |
| |слабка, що не | | |
| |відповідає типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Нехмельова, груба| 2 | Знімається з |
| | |(незадовільно)| дегустації як |
| | | | нестандартне |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Піна і |Для пива в | 5 (відмінно) | |
|насиченість |пляшках | | |
|діоксидом |Велика, компактна| | |
|вуглецю |стійка, що добре | | |
| |прилипає, піна | | |
| |висотою не менше | | |
| |40 мм, стійкістю | | |
| |не менше 4 хв. | | |
| |при значному і | | |
| |повільному | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Компактна, стійка| 4 (добре) | |
| |піна висотою не | | |
| |менше 30 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3 хв. при | | |
| |рідкісному і | | |
| |швидко зникаючому| | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 20 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 | Знімається з |
| |менше 20 мм і |(незадовільно)| дегустації як |
| |стійкістю менше | | нестандартне |
| |2 хв. | | |
| |-----------------+--------------+---------------|
| |Для пива в бочках| | |
| |Компактна, стійка| 5 (відмінно) | |
| |піна висотою не | | |
| |менше 35 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3,5 хв. | | |
| |при рідкісному і | | |
| |швидко зникаючому| | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не | 4 (добре) | |
| |менше 25 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 15 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 1,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 | Знімається з |
| |менше 15 мм і |(незадовільно)| дегустації як |
| |стійкістю менше | | нестандартне |
| |1,5 хв. | | |
------------------------------------------------------------------

3. Загальна бальна оцінка якості світлого пива

------------------------------------------------------------------
| Оцінка | Загальний бал |
|--------------------------------+-------------------------------|
| "Відмінно" | 22-25 |
| "Добре" | 19-21 |
| "Задовільно" | 13-18 |
| "Незадовільно" | 12 і менше |
------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
пива, безалкогольних,
слабоалкогольних напоїв,
мінеральних і питних вод,
сиропів та концентратів

БАЛЬНА ОЦІНКА
напівтемного фільтрованого пива

1. Органолептична оцінка пива проводиться за 25-бальною
системою.

2. Показники якості пива оцінюються за такими балами:

------------------------------------------------------------------
|Показник якості|Органолептична |Бальна оцінка |Примітка |
| |характеристика | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Прозорість |Прозоре з | 3 (відмінно) | |
| |блиском, без | | |
| |зависів | | |
| | | | |
| |Прозоре без | 2 (добре) | |
| |блиску, | | |
| |поодинокі | | |
| |дрібні | | |
| |зависи | | |
| |(пилоподібні) | | |
| | | | |
| |Слабка |1 (задовільно)| |
| |опалесценція | | |
| | | | |
| |Сильно | 0 | Знімається з |
| |опалесцентне, |(незадовільно)| дегустації як |
| |каламутне | | нестандартне |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Колір |Відповідає типу | 3 (відмінно) | |
| |пива, | | |
| |знаходиться на | | |
| |максимально | | |
| |встановленому | | |
| |рівні для | | |
| |конкретного типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Відповідає типу | 2 (добре) | |
| |пива, | | |
| |знаходиться на | | |
| |середньому рівні | | |
| | | | |
| |Відповідає типу |1 (задовільно)| |
| |пива, мінімально | | |
| |допустимий для | | |
| |конкретного типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Не відповідає | 0 | Знімається з |
| |типу пива, |(незадовільно)| дегустації як |
| |світліший або | | нестандартне |
| |темніший від | | |
| |встановленого | | |
| |стандартом рівня | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Аромат |Відмінний аромат | 4 (відмінно) | |
| |що відповідає | | |
| |конкретному типу | | |
| |пива, чистий, | | |
| |свіжий, | | |
| |виражений | | |
| | | | |
| |Добрий аромат, | 3 (добре) | |
| |що відповідає | | |
| |типу пива, але | | |
| |недостатньо | | |
| |виражений | | |
| | | | |
| |В ароматі |2 (задовільно)| |
| |помітні сторонні | | |
| |відтінки | | |
| |молодого пива, | | |
| |злегка сирого, | | |
| |кислуватого, | | |
| |фруктового, | | |
| |дріжджового | | |
| | | | |
| |Виражені сторонні| 1 | Знімається з |
| |відтінки в |(незадовільно)| дегустації як |
| |ароматі: | | нестандартне |
| |фруктовий, | | |
| |кислуватий, | | |
| |дріжджовий, | | |
| |аромат | | |
| |молодого пива, | | |
| |підгорілого | | |
| |солоду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Смак |Повнота і | 5 (відмінно) | |
| |чистота смаку. | | |
| |Відмінний, | | |
| |повний, чистий, | | |
| |солодовий, без | | |
| |сторонніх | | |
| |присмаків, | | |
| |злегка | | |
| |солодкуватий з | | |
| |незначним | | |
| |вираженим | | |
| |карамельним | | |
| |тоном, що | | |
| |відповідає | | |
| |конкретному типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Хороший, чистий, | 4 (добре) | |
| |солодовий смак | | |
| |з карамельним | | |
| |тоном, що | | |
| |відповідає | | |
| |конкретному типу | | |
| |пива, але не | | |
| |дуже гармонійний | | |
| |з присмаком | | |
| |злегка паленого | | |
| |солоду | | |
| | | | |
| |Не дуже чистий |3 (задовільно)| |
| |солодовий смак, | | |
| |недозрілий, | | |
| |присмак | | |
| |молодого пива, | | |
| |пустуватий, | | |
| |слабковиражений | | |
| |з присмаком | | |
| |паленого | | |
| |(підгорілого) | | |
| |солоду | | |
| | | | |
| |Пустий смак і | 2 | Знімається з |
| |сторонні |(незадовільно)| дегустації як |
| |присмаки: | | нестандартне |
| |дріжджовий, | | |
| |фруктовий, | | |
| |гострий, | | |
| |кислуватий, | | |
| |підгорілий | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Хмельова |Чисто хмельова, | 5 (відмінно) | |
|гіркота |м'яка, | | |
| |злагоджена, | | |
| |відповідна типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Чисто хмельова, | 4 (добре) | |
| |не дуже | | |
| |злагоджена, | | |
| |грубувата, що | | |
| |ледь залишається | | |
| | | | |
| |Хмельова, груба, |3 (задовільно)| |
| |що залишається | | |
| |або слабка, що | | |
| |не відповідає | | |
| |типу пива | | |
| | | | |
| |Нехмельова, | 2 | Знімається з |
| |груба |(незадовільно)| дегустації як |
| | | | нестандартне |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Піна і |Для пива в | | |
|насиченість |пляшках | | |
|діоксидом |Велика, | 5 (відмінно) | |
|вуглецю |компактна, | | |
| |стійка піна, що | | |
| |добре прилипає, | | |
| |висотою не | | |
| |менше 40 мм, | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 4 хв. при | | |
| |значному і | | |
| |повільному | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Компактна, | 4 (добре) | |
| |стійка піна | | |
| |висотою не менше | | |
| |30 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3 хв. при | | |
| |рідкісному і | | |
| |швидко | | |
| |зникаючому | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 20 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 |Знімається з |
| |менше 20 мм і |(незадовільно)|дегустації як |
| |стійкістю менше | |нестандартне |
| |2 хв. | | |
| |-----------------+--------------+---------------|
| |Для пива в | | |
| |бочках | | |
| |Компактна, | 5 (відмінно) | |
| |стійка піна | | |
| |висотою не менше | | |
| |35 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3,5 хв. | | |
| |при рідкісному і | | |
| |швидко | | |
| |зникаючому | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не | 4 (добре) | |
| |менше 25 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 15 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 1,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 | Знімається з |
| |менше 15 мм і |(незадовільно)| дегустації як |
| |стійкістю менше | | нестандартне |
| |1,5 хв. | | |
------------------------------------------------------------------

3. Загальна бальна оцінка якості напівтемного пива

------------------------------------------------------------------
| Оцінка | Загальний бал |
|--------------------------------+-------------------------------|
| "Відмінно" | 22-25 |
| "Добре" | 19-21 |
| "Задовільно" | 13-18 |
| "Незадовільно" | 12 і менше |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Положення про Центральну
галузеву дегустаційну
комісію з оцінки якості
пива, безалкогольних,
слабоалкогольних напоїв,
мінеральних і питних вод,
сиропів та концентратів

БАЛЬНА ОЦІНКА
темного фільтрованого пива

1. Органолептична оцінка пива проводиться за 25-бальною
системою.

2. Показники якості пива оцінюються за такими балами:

------------------------------------------------------------------
|Показник якості|Органолептична |Бальна оцінка |Примітка |
| |характеристика | | |
| |пива | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Прозорість |Прозоре з | 3 (відмінно) | |
| |блиском, без | | |
| |зависів | | |
| | | | |
| |Прозоре без | 2 (добре) | |
| |блиску, | | |
| |поодинокі | | |
| |дрібні зависи | | |
| |(пилоподібні) | | |
| | | | |
| |Зі слабким |1 (задовільно)| |
| |опалом | | |
| | | | |
| |Дуже | 0 | Знімається з |
| |опалесцентне, |(незадовільно)| дегустації як |
| |каламутне | | нестандартне |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Колір |Відповідає типу | 3 (відмінно) | |
| |пива, | | |
| |знаходиться на | | |
| |максимально | | |
| |встановленому | | |
| |рівні для | | |
| |даного типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Відповідає типу | 2 (добре) | |
| |пива, | | |
| |знаходиться на | | |
| |середньому | | |
| |рівні | | |
| | | | |
| |Відповідає типу |1 (задовільно)| |
| |пива, | | |
| |мінімально | | |
| |допустимий для | | |
| |даного типу | | |
| |пива | | |
| | | | |
| |Не відповідає | 0 | Знімається з |
| |типу пива, |(незадовільно)| дегустації як |
| |світліший від | | нестандартне |
| |встановленого | | |
| |стандартом | | |
| |рівня | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Аромат |Відмінний | 4 (відмінно) | |
| |аромат, що | | |
| |відповідає | | |
| |конкретному | | |
| |типу пива, | | |
| |чистий, | | |
| |виражений | | |
| | | | |
| |Хороший аромат, | 3 (добре) | |
| |що відповідає | | |
| |типу пива, але | | |
| |слабковиражений | | |
| | | | |
| |В ароматі |2 (задовільно)| |
| |помітні | | |
| |сторонні | | |
| |відтінки | | |
| |молодого пива, | | |
| |дріжджовий, | | |
| |підгорілого | | |
| |солоду | | |
| | | | |
| |Виражені сторонні| 1 | Знімається з |
| |відтінки в |(незадовільно)| дегустації як |
| |ароматі: | | нестандартне |
| |кислуватий, | | |
| |дріжджовий, | | |
| |підгорілого | | |
| |солоду | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Смак |Повнота і | | |
| |чистота смаку. | | |
| |Відмінний, | 5 (відмінно) | |
| |повний, чистий | | |
| |гармонійний, | | |
| |виражений смак | | |
| |без | | |
| |сторонніх | | |
| |присмаків, що | | |
| |відповідає | | |
| |конкретному | | |
| |типу пива | | |
| | | | |
| |Хороший, чистий | 4 (добре) | |
| |смак, що | | |
| |відповідає | |Знімається з |
| |даному типу | |дегустації як |
| |пива, але не | |нестандартне |
| |дуже | | |
| |гармонійний | | |
| | | | |
| |Не дуже чистий |3 (задовільно)| |
| |смак, незрілий, | | |
| |незначний | | |
| |присмак | | |
| |молодого пива | | |
| |дріжджовий | | |
| | | | |
| |Пустий смак і | 2 | |
| |сторонні |(незадовільно)| |
| |присмаки: | | |
| |дріжджовий, | | |
| |гострий, | | |
| |кислуватий | | |
| |-----------------+--------------+---------------|
| |Солодовий смак | | |
| |(темного пива) | | |
| |Чистий | 5 (відмінно) | |
| |солодовий смак, | | |
| |легка гіркота | | |
| | | | |
| |Солодовий смак | 4 (добре) | |
| |з присмаком | | |
| |злегка паленого | | |
| | | | |
| |Слабкий |3 (задовільно)| |
| |солодовий смак, | | |
| |грубуватий | | |
| |присмак | | |
| |паленого | | |
| |(підгорілого ) | | |
| |солоду | | |
| | | | |
| |Дуже слабкий | 2 | Знімається з |
| |солодовий смак, |(незадовільно)| дегустації як |
| |нечистий, | | нестандартне |
| |підгорілий, | | |
| |кислуватий | | |
|---------------+-----------------+--------------+---------------|
|Піна і |Для пива в | | |
|насиченість |пляшках | | |
|діоксидом |Велика, | 5 (відмінно) | |
|вуглецю |компактна, | | |
| |стійка піна, що | | |
| |добре прилипає, | | |
| |висотою не | | |
| |менше 40 мм, | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 4 хв. при | | |
| |значному і | | |
| |повільному | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Компактна, | 4 (добре) | |
| |стійка піна | | |
| |висотою не | | |
| |менше 30 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3 хв. | | |
| |при рідкому і | | |
| |швидко | | |
| |зникаючому | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 20 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 | Знімається з |
| |менше 20 мм і |(незадовільно)| дегустації як |
| |стійкістю менше | | нестандартне |
| |2 хв. | | |
| |-----------------+--------------+---------------|
| |Для пива в | | |
| |бочках | | |
| |Компактна, | 5 (відмінно) | |
| |стійка піна | | |
| |висотою не | | |
| |менше 35 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 3,5 хв. | | |
| |при рідкому і | | |
| |швидко | | |
| |зникаючому | | |
| |виділенні | | |
| |бульбашок газу | | |
| | | | |
| |Піна висотою не | 4 (добре) | |
| |менше 25 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 2,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою не |3 (задовільно)| |
| |менше 15 мм і | | |
| |стійкістю не | | |
| |менше 1,5 хв. | | |
| | | | |
| |Піна висотою | 2 | Знімається з |
| |менше 15 мм і |(незадовільно)| дегустації як |
| |стійкістю менше | | нестандартне |
| |1,5 хв. | | |
------------------------------------------------------------------

13.08.2009

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.