На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 27.02.2008 № 109

03.03.2008 14:03 
Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 ПОСТАНОВА

 від 27 лютого 2008 р. № 109 

 Київ
 Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. № 959 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 30, ст. 2012; 2007 р., № 16, ст. 604, № 46, ст. 1886, № 69, ст. 2630), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 лютого 2008 р. № 109 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів
державного бюджету, що спрямовуються на часткову
компенсацію вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва
 1. Доповнити абзац перший пункту 1 після слова «вартості» словом «нової», а після слова «виробництва» — словами «, закупленої у поточному році,».
 2. Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі — техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.
Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості такої техніки надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики.".

3. В абзаці першому пункту 3 та абзаці п’ятому пункту 7 цифри „2000“ замінити цифрами „2005“.
 4. Доповнити останній абзац пункту 4 після слова „надано“ словами та цифрою „на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі — комісія)“.
 5. В абзаці першому пункту 5:
 доповнити абзац після слова „служб“ словами „інспекції Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з економічною злочинністю“;
слова „конкурсні“ та „(далі — комісія)“ виключити.
 6. У пункті 6 доповнити:
 підпункт 4 після слів „рахунок-фактура,“ словами „накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей,“;
 пункт підпунктом 41 такого змісту:
 »41) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні документи в регіональній інспекції державного технічного нагляду;";
підпункт 5 після слова «надавалася» словами «на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до комісії,»;
пункт абзацом такого змісту:
 "Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності.".
7. Пункт 81 викласти в такій редакції:
"81. За підсумками дев’яти місяців року і починаючи з жовтня:
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначених у пропозиціях Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту асигнувань.
 Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках сільськогосподарських товаровиробників.".

ПОРЯДОК

03.03.2008 14:13 
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва з врахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 109 
ПОРЯДОК 
використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва з врахуванням змін, внесених постановою
Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 року № 109 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості нової складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році, сільськогосподарським товаровиробникам (далі -бюджетні кошти).
 Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики, розпорядниками нижчого рівня — Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій (далі — розпорядники бюджетних коштів). Одержувачами бюджетних коштів є сільськогосподарські товаровиробники.
2. Часткова компенсація встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (далі — техніка) без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.
Сільськогосподарським товаровиробникам, які закупили зернозбиральні та кормозбиральні комбайни і трактори, часткова компенсація вартості надається згідно з нормативом, визначеним Мінагрополітики.
 3. Мінагрополітики затверджує у п`ятиденний строк за погодженням з Мінфіном розподіл бюджетних коштів пропорційно середньорічному обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівняльних цінах 2005 року) за попередні три роки згідно із статистичною звітністю та доводить його до розпорядників бюджетних коштів.
Мінагрополітики протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів подає Державному казначейству реєстр змін розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань у розрізі регіонів пропорційно затвердженому розподілу таких коштів.
Кошти, виділені з бюджету для часткової компенсації вартості техніки, розподіляються в одноденний строк Мінагрополітики пропорційно сумам, затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і перераховуються розпорядникам бюджетних коштів.
Державне казначейство спрямовує бюджетні кошти розпорядникам бюджетних коштів відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.
 4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам:
 -яких визнано банкрутами;
-проти яких порушено справу про банкрутство;
-які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів до державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду;
-яким надано на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 6 документи до конкурсної комісії (далі -комісія), фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов`язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств);
5. Для здійснення часткової компенсації вартості техніки розпорядники бюджетних коштів утворюють комісії, до складу яких включаються їх представники і представники обласних органів статистики, фінансової, контрольно-ревізійної та податкової служб, інспекції Державного технічного нагляду та управлінь по боротьбі з економічною злочинністю.
 Комісії очолюють відповідно заступник Міністра аграрної політики Автономної Республіки Крим, заступники начальника головного управління агропромислового розвитку обласних і заступник начальника Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
 Комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації протягом трьох днів після надходження наказу Мінагрополітики про затвердження розподілу бюджетних коштів та переліку техніки, що пропонується для реалізації з частковою компенсацією вартості у відповідному році.
 6. Сільськогосподарські товаровиробники подають до комісії такі документи:
 1) заявку, зразок якої затверджує Мінагрополітики (в двох примірниках);
 2) завірену в установленому порядку копію:
 -довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
 -бухгалтерського звіту станом на 1 січня відповідного року (новостворені підприємства — за останній звітний період);
3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки;
 4) копії підтвердних документів щодо придбання техніки (рахунок-фактура, накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, примірник документа про сплату 100 відсотків вартості техніки, посвідчений банком);
4.¹) копію свідоцтва про реєстрацію техніки, на яку видаються державні номерні знаки та відповідні реєстраційні документи в регіональній інспекції державного технічного нагляду;
5) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств Автономної Республіки Крим, відповідного регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов`язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств);
6) письмове зобов`язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання та/або нецільового використання (зокрема, продажу або передачі в оренду техніки, придбаної з частковою компенсацією її вартості, до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування такими коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних бюджетних періодів;
7) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника.
Сільськогосподарські товаровиробники, що провадять господарську діяльність з вироблення валової продукції сільського господарства не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи комісіям за місцем провадження діяльності.
7. Комісія розглядає протягом п`яти днів після закінчення строку подачі заявки документи сільськогосподарських товаровиробників і приймає у порядку черговості реєстрації рішення про виплату чи відмову у частковій компенсації вартості техніки. Основними критеріями визначення переможців конкурсу є:
 відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб`єктам господарювання, а також за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки;
рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.
Комісії визначають відповідно до розподілу ліміти коштів для часткової компенсації вартості техніки по кожному району пропорційно відношенню середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства району до середньорічного обсягу виробництва валової продукції сільського господарства по регіону за попередні три роки (у порівняльних цінах 2005 року).
У разі прийняття позитивного рішення комісії визначають суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени комісії.
8. На підставі протоколу, оформленого комісією, розпорядники бюджетних коштів складають протягом двох банківських днів реєстри сільськогосподарських товаровиробників, яким виплачується часткова компенсація вартості техніки, за формою, затвердженою Мінагрополітики, та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування компенсації сільськогосподарському товаровиробнику на його поточний рахунок, відкритий у банківській установі.
81. За підсумками дев’яти місяців поточного року і починаючи з жовтня:
Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном може здійснювати перерозподіл невикористаних бюджетних коштів між розпорядниками бюджетних коштів пропорційно потребі, визначеній у пропозиціях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій щодо зменшення обсягів бюджетних коштів у разі неможливості їх використання або необхідності збільшення обсягів в межах загального річного ліміту асигнувань;
 Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій можуть здійснювати перерозподіл лімітів коштів між районами пропорційно потребі, визначеній в заявках сільськогосподарських товаровиробників.
 9. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій до 10 числа наступного місяця подають Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації вартості техніки за затвердженою ним формою.
Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки, її вартість і кількість господарств, які отримали таку техніку.
10. Складення та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

04.03.2008

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.