На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

ПОСТАНОВА від 2 липня 2007 р. № 887 Про внесення змін до Статуту Державної акціонерної компанії “Хліб України

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 березня 2001 р. № 240
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 липня 2007 р. № 887)

СТАТУТ
Державної акціонерної компанії “Хліб України”

Загальні положення
1. Державна акціонерна компанія “Хліб України” (далі — Компанія) утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1000.
Компанія є правонаступником Головного управління по хлібопродуктах та Головного управління комбікормової промисловості Мінсільгосппроду.
2. Компанія є відкритим акціонерним товариством.
3. Найменування Компанії:
українською мовою:
повне — Державна акціонерна компанія “Хліб України”;
скорочене — ДАК “Хліб України”;
англійською мовою:
повне — State joint-stock company “Khlib Ukrajyny”;
скорочене — SJSC “Khlib Ukrajyny”.
4. Місцезнаходження Компанії: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1.
Мета і предмет діяльності Компанії
5. Компанія утворена з метою задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій різних форм власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні, надання послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.
6. Предметом діяльності Компанії є:
виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;
оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
оптова торгівля іншими продуктами харчування;
роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;
вирощування зернових та технічних культур;
організація перевезення вантажів;
надання послуг із зберігання зерна, його обробки та технологічної переробки;
виробництво борошна, крупів, хлібобулочних і макаронних виробів, інших харчових продуктів;
виробництво однорідних кормів та комбікормів, кормових добавок та інших кормових продуктів;
ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
вирощування, переробка, зберігання, закупівля (в тому числі у населення), реалізація сільськогосподарської продукції;
роздрібна торгівля з перевагою продовольчого асортименту;
формування ресурсів зерна та продуктів його первинної переробки на регіональному і загальнодержавному рівні;
організація поставок мінеральних добрив, засобів захисту рослин і насіння, агрохімічної продукції;
участь у розробленні довгострокових прогнозів і державних цільових програм науково-технічного та економічного розвитку сільського господарства;
виробництво, закупівля та реалізація сировини, товарів виробничо-технічного призначення і широкого вжитку;
провадження посередницької та торговельної діяльності на зерновому ринку;
організація та утримання закладів громадського харчування;
надання транспортно-експедиторських послуг;
здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів автомобільним та річковим транспортом;
надання послуг з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва;
проведення будівельних, ремонтних, реставраційних, дизайнерських, монтажно-налагоджувальних робіт на промислових, житлових об’єктах та об’єктах соціальної сфери;
переробка деревини, в тому числі виробництво столярних виробів;
провадження редакційно-видавничої і поліграфічної діяльності;
провадження інноваційної діяльності, в тому числі виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, впровадження винаходів, науково-технічних розробок;
організація та проведення виставок, виставок-продажів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-освітніх заходів, благодійних акцій;
надання фізичним та юридичним особам виробничих, сервісних, консультаційних, інформаційних та юридичних послуг.
7. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, Компанія провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству.
8. Компанія провадить зовнішньоекономічну діяльність на принципах валютної самоокупності і самофінансування.
9. Види господарської діяльності, що відповідно до закону підлягають ліцензуванню, Компанія проводить після отримання в установленому порядку ліцензії.
10. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них відповідних документів.
11. Захист державної таємниці Компанією здійснюється відповідно до законодавства.
12. Відомості, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Компанії, що не є державною таємницею, є комерційною таємницею Компанії.
13. Перелік документів, в яких містяться відомості, що є комерційною таємницею Компанії, а також порядок їх обліку, зберігання, видачі визначається внутрішніми документами Компанії.
Юридичний статус Компанії
14. Компанія є юридичною особою з дня її державної реєстрації.
15. Компанія має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті в установах банків, а також круглу печатку із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, штампи.
16. Компанія діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності.
17. Компанія провадить свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.
18. Компанія відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним їй на праві власності майном відповідно до законодавства.
19. Компанія не відповідає за майновими зобов’язаннями акціонерів та дочірніх підприємств.
20. Акціонери несуть відповідальність за зобов’язаннями Компанії лише у межах загальної вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.
21. Компанія має право в установленому законодавством порядку:
1) набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, укладати з юридичними та фізичними особами цивільно-правові договори, зокрема купівлі-продажу, підряду, оренди, лізингу, застави, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії тощо;
2) бути позивачем або відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, а також у відповідних юрисдикційних органах інших держав;
3) встановлювати ціни і тарифи на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги;
4) випускати (емітувати) цінні папери;
5) утворювати філії, представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновником дочірніх підприємств, суб’єктів господарювання як на території України, так і за її межами, наділяючи їх основними засобами та обіговими коштами;
6) разом з іншими підприємствами утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів у встановленому законодавством порядку;
7) самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці;
8) встановлювати технічно обґрунтовані норми праці, додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги для своїх працівників;
9) здійснювати інші заходи, що не суперечать законодавству.
22. Компанія самостійно планує виробничо-господарську діяльність виходячи з попиту на її продукцію, роботи і послуги.
23. Компанія здійснює матеріально-технічне забезпечення власного виробництва та капітального будівництва шляхом укладення договорів відповідно до законодавства.
24. Компанія вживає заходів щодо розвитку науково-технічного співробітництва з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, забезпечує виконання спільних науково-дослідних, проектно-конструкторських та експериментальних робіт, обмінюється в установленому порядку науково-технічною інформацією, організує навчання та стажування спеціалістів, у тому числі за кордоном.
25. Компанія веде бухгалтерський і податковий облік результатів своєї господарської діяльності, складає та подає фінансову звітність відповідно до законодавства.
Фінансові результати діяльності Компанії визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.
26. Компанія забезпечує подання статистичної звітності до органів державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.
27. Компанія має право вносити в установленому законодавством порядку центральним органам виконавчої влади пропозиції щодо підвищення ефективності функціонування агропромислового комплексу.
28. Компанія у своїй діяльності керується законодавством та цим Статутом.
Засновник та акціонери Компанії
29. Засновником Компанії є держава в особі Кабінету Міністрів України.
30. Акціонерами Компанії є:
держава в особі Кабінету Міністрів України — до прийняття в установленому порядку рішення про приватизацію акцій Компанії та в особі Фонду державного майна — після передачі йому акцій Компанії, визначених для продажу згідно з прийнятим в установленому порядку рішенням про їх приватизацію;
юридичні особи різних форм власності та фізичні особи, що набули права власності на акції Компанії у процесі приватизації та на вторинному ринку цінних паперів.
31. Акціонери мають право:
брати участь в управлінні діяльністю Компанії в порядку, визначеному цим Статутом;
обиратись і бути обраним до органів управління Компанії з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом та законодавством;
брати участь у розподілі прибутку Компанії та отримувати його частку (дивіденди);
отримувати інформацію про діяльність Компанії. На вимогу акціонера Компанія зобов’язана надавати для ознайомлення Статут, квартальні та річні баланси, звіти про фінансове становище Компанії; витяг з реєстру акціонерів у частині, що містить інформацію про нього; протоколи загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради, правління, ревізійної комісії; перелік осіб, які мають довіреність на представництво інтересів Компанії;
придбавати у першочерговому порядку додатково випущені в обіг акції Компанії;
розпоряджатися належними їм акціями у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом;
отримати частину вартості майна Компанії, пропорційну вартості належних їм акцій Компанії, у разі її ліквідації.
Акціонери мають інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.
32. Акціонери Компанії зобов’язані:
дотримуватися вимог установчих документів Компанії, виконувати рішення загальних зборів акціонерів;
виконувати свої зобов’язання перед Компанією, у тому числі щодо оплати акцій;
не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації, яка стосується діяльності Компанії.
Акціонери мають інші обов’язки, передбачені законодавством та цим Статутом.
33. У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Компанії право власності на акції, що йому належать, переходить до його правонаступників (спадкоємців).
Майно Компанії
34. Майно Компанії складається з основних фондів, обігових коштів, цінних паперів, а також фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському балансі Компанії.
35. Джерелами формування майна Компанії є:
1) майно, передане засновником;
2) грошові, матеріальні та нематеріальні внески, що надходять в рахунок оплати акцій, емітованих Компанією;
3) кредити банків;
4) доходи від реалізації цінних паперів та корпоративних прав;
5) доходи від провадження господарської діяльності;
6) інші надходження, не заборонені законодавством.
36. Компанії належить:
1) на праві господарського відання — майно, передане засновником до статутного фонду Компанії, у тому числі кошти;
2) на праві власності:
продукція, вироблена Компанією в результаті господарської діяльності;
одержані доходи;
доходи (дивіденди) від володіння корпоративними правами, які належать Компанії;
інше майно, набуте на законних підставах.
37. Компанія володіє, користується та розпоряджається належним їй майном відповідно до законодавства, цього Статуту та мети діяльності Компанії.
38. Компанія стосовно переданого їй засновником до статутного фонду державного майна, яке включене до переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, не може вчиняти дії, наслідком яких може бути відчуження майна, в тому числі передача його до статутного фонду інших господарських організацій, передача в заставу тощо, до виключення такого майна із зазначеного переліку об’єктів.
39. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що належить Компанії, несе Компанія.
Статутний фонд Компанії
40. Розмір статутного фонду Компанії становить 1 384 659 200 (один мільярд триста вісімдесят чотири мільйони шістсот п’ятдесят дев’ять тисяч двісті) гривень. Статутний фонд Компанії формується за рахунок вартості майна, переданого їй засновником.
41. Статутний фонд Компанії поділено на 13 846 592 (тринадцять мільйонів вісімсот сорок шість тисяч п’ятсот дев’яносто дві) прості іменні акції номінальною вартістю 100 гривень кожна.
42. Збільшення статутного фонду Компанії здійснюється в установленому законодавством порядку шляхом випуску нових акцій або збільшення номінальної вартості акцій.
43. Зменшення статутного фонду Компанії здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення їх кількості шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання таких акцій.
44. Зміна розміру статутного фонду Компанії здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Компанії.
Відомості про зміну розміру статутного фонду повинні бути внесені до Статуту в порядку та строки, визначені законодавством.
Акції Компанії
45. Компанія випускає прості іменні акції на суму, що дорівнює розміру її статутного фонду, і здійснює реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку.
46. Ведення реєстру акціонерів здійснюється Компанією або незалежним реєстратором на підставі відповідного договору.
47. Акціонери можуть розпоряджатися належними їм акціями, зокрема продавати чи в інший спосіб відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено законодавством.
48. Акції Компанії є неподільними. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть реалізувати свої права через одного з них або через спільного представника.
49. Компанія має право викуповувати в акціонерів оплачені ними акції лише за рахунок сум, які перевищують розмір статутного фонду, для їх наступної реалізації або анулювання. Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані за рішенням зборів акціонерів Компанії у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Компанії проводяться без урахування придбаних Компанією власних акцій.
50. До прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії 100 відсотків акцій, які випускаються на величину статутного фонду, є власністю держави.
51. Для залучення додаткових коштів Компанія має право випускати облігації. Облігації можуть бути випущені на суму, що не перевищує трикратного розміру статутного фонду Компанії або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами, лише після оплати в повному обсязі усіх випущених в обіг акцій.
52. Компанія має право випускати також інші цінні папери відповідно до законодавства.
Прибуток та його використання. Порядок покриття збитків
53. Прибуток Компанії утворюється з надходження коштів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат з оплати праці. Із сум балансового прибутку сплачуються податки та вносяться інші платежі, передбачені законодавством. Чистий прибуток, отриманий після проведення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Компанії і розподіляється у порядку, що встановлюється загальними зборами акціонерів Компанії, за напрямами, визначеними фінансовим планом Компанії.
54. Згідно з рішенням вищого органу Компанії за рахунок прибутку створюються фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Компанії, розвиток науково-технічного потенціалу, виплату дивідендів акціонерам, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Компанії та вирішення інших питань.
Компанія створює такі фонди: резервний, виплати дивідендів, споживання та матеріального заохочення, інноваційний тощо.
Порядок створення цих фондів визначається вищим органом Компанії.
55. Резервний фонд створюється у розмірі 25 відсотків статутного фонду для покриття непередбачених витрат Компанії та відшкодування можливих збитків від її господарської діяльності.
Резервний фонд формується шляхом щорічного відрахування 5 відсотків суми чистого прибутку, яке здійснюється до досягнення фондом зазначеного розміру.
У разі повного або часткового використання резервного фонду його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому цим пунктом.
56. Збитки від господарської діяльності Компанії покриваються за рахунок коштів резервного фонду, а в разі їх недостатності — у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів Компанії.
57. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Компанії.
Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками календарного року. Конкретний строк виплати дивідендів кожного разу встановлюється загальними зборами акціонерів Компанії, але не пізніше ніж 1 червня року, що настає за звітним.
Дивіденди не нараховуються за акціями, які не були розміщені і вартість яких не оплачена в повному обсязі на час виплати дивідендів.
Дивіденди, що нараховуються на частку акцій, які перебувають у власності держави, можуть бути спрямовані в установленому порядку на розвиток Компанії.
58. Компанія здійснює відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) в порядку, визначеному законодавством.
Органи управління Компанії
59. Органами управління Компанії є:
загальні збори акціонерів;
спостережна рада;
правління;
ревізійна комісія.
60. Вищим органом Компанії є загальні збори акціонерів.
61. До компетенції загальних зборів акціонерів Компанії належить:
1) внесення змін до Статуту, у тому числі щодо розміру статутного капіталу Компанії;
2) затвердження та увільнення голови та членів спостережної ради і ревізійної комісії;
3) призначення на посаду та звільнення з посади голови правління, першого заступника та заступників голови правління, членів правління;
4) затвердження результатів річної діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частини прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
5) утворення, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, відкриття філій та представництв, затвердження їх статутів і положень про них;
6) прийняття рішень про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, крім майна, яке не підлягає приватизації;
7) прийняття рішення про припинення Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
8) затвердження річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також здійснення контролю за їх виконанням;
9) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
10) вирішення інших питань діяльності Компанії відповідно до законодавства та цього Статуту.
Повноваження, передбачені підпунктами 1, 2, 4, 5, 7 і 8 цього пункту, належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам управління Компанії.
Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-якого питання діяльності Компанії у порядку, встановленому цим Статутом та законодавством.
За рішенням загальних зборів акціонерів Компанії вирішення окремих питань, що належать до їх компетенції, може бути передано спостережній раді та правлінню Компанії.
62. Загальні збори акціонерів визнаються правоможними, якщо в них узяли участь акціонери, які сукупно володіють не менш як 60 відсотками акцій Компанії.
У роботі загальних зборів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени спостережної ради, правління, ревізійної комісії Компанії, які не є акціонерами Компанії.
63. Акціонери можуть доручати представляти їх інтереси на загальних зборах третім особам.
Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк.
Акціонер вправі у будь-який час замінити свого представника у вищому органі Компанії, повідомивши про це правління.
64. Трьома чвертями голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах, приймаються рішення з таких питань:
внесення змін до Статуту Компанії;
прийняття рішення про припинення Компанії;
утворення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, відкриття філій і представництв.
З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які взяли участь у зборах.
Голосування на зборах акціонерів Компанії проводиться за принципом “одна акція — один голос”. Порядок голосування визначається зборами акціонерів Компанії.
65. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.
66. Позачергові збори акціонерів скликаються головою правління Компанії:
у разі неплатоспроможності Компанії;
на письмову вимогу спостережної ради Компанії;
на письмову вимогу ревізійної комісії Компанії;
в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Компанії в цілому.
67. Акціонери, які володіють сукупно більш як 10 відсотками акцій Компанії, вправі вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів голова правління Компанії не виконає зазначену вимогу, такі акціонери вправі самі скликати позачергові збори відповідно до законодавства.
68. Повідомлення про час, місце проведення зборів та порядок денний надсилається у письмовій формі кожному з акціонерів. Крім того, загальне повідомлення друкується не менш як за 45 днів до скликання загальних зборів у місцевому друкованому засобі масової інформації за місцезнаходженням Компанії.
У повідомленні про скликання загальних зборів акціонерів для вирішення питання про зміну статутного фонду Компанії обов’язково зазначаються:
1) мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення або зменшення статутного фонду;
2) пропозиції щодо внесення змін до цього Статуту, пов’язаних із збільшенням або зменшенням статутного фонду;
3) дані про кількість акцій, що випускаються додатково або вилучаються з обігу, та їх загальну вартість;
4) відомості про нову номінальну вартість акцій;
5) права акціонерів у разі додаткового випуску акцій або їх вилучення з обігу;
6) дата початку і закінчення підписки на акції, які додатково випускаються, або їх вилучення;
7) порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов’язаних із змінами статутного фонду;
8) порядок розподілу між акціонерами акцій, які випускаються додатково або вилучаються з обігу.
69. Загальні збори акціонерів Компанії веде голова спостережної ради Компанії.
Хід зборів акціонерів Компанії та прийняті ними рішення відображаються у протоколі, який підписується головою та секретарем зборів і не пізніш як протягом трьох робочих днів після закінчення зборів передається правлінню Компанії.
Книга протоколів загальних зборів акціонерів Компанії зберігається в тому ж порядку, що і фінансові документи.
70. Спостережна рада Компанії утворюється для здійснення контролю за діяльністю правління Компанії, вирішення окремих питань управління її діяльністю та представництва інтересів акціонерів у період між проведенням загальних зборів.
У роботі спостережної ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету Компанії.
71. До компетенції спостережної ради входить:
1) визначення основних напрямів діяльності Компанії та затвердження її планів і звітів про їх виконання;
2) розгляд звітів правління і ревізійної комісії та інформації щодо конкретних запитів;
3) аналіз (у тому числі із залученням експертів) дій правління щодо реалізації інвестиційної, виробничої, цінової та соціальної політики;
4) внесення на розгляд загальних зборів акціонерів Компанії пропозицій з питань удосконалення організації діяльності Компанії;
5) ініціювання у разі потреби проведення позачергової ревізії та аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії;
6) прийняття рішень про притягнення до відповідальності членів правління Компанії;
7) прийняття рішень про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 15 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, крім майна, яке не підлягає приватизації;
8) вирішення інших питань діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Компанії та правління.
72. Спостережна рада обирається загальними зборами акціонерів Компанії у складі шести осіб строком на п’ять років.
73. Організаційною формою роботи спостережної ради є засідання, які скликаються і проводяться головою спостережної ради не рідше одного разу на три місяці. Позачергові засідання можуть скликатися головою спостережної ради з власної ініціативи або за пропозицією не менш як однієї третини членів спостережної ради, правління чи ревізійної комісії.
74. Спостережна рада правоможна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів. Рішення ради приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради. Рішення спостережної ради оформлюється протоколом, який підписують голова спостережної ради та її секретар.
75. Виконавчим органом Компанії є правління, яке здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам акціонерів та спостережній раді і організовує виконання їх рішень.
76. Правління Компанії:
1) організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складення звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Компанії в об’єднаннях, придбання акцій (часток, паїв) інших господарських товариств, приймає рішення про участь у створенні господарських товариств згідно із законодавством;
2) забезпечує підготовку та попередній розгляд усіх питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Компанії та на засіданнях спостережної ради, підготовку необхідних матеріалів, організовує виконання рішень загальних зборів акціонерів та спостережної ради;
3) забезпечує дотримання Компанією, її дочірніми підприємствами, філіями і представництвами вимог відповідних установчих документів та законодавства;
4) вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації працівників Компанії, укладає колективний договір;
5) затверджує структуру та штатний розпис Компанії, визначає посадові оклади, тарифи, ставки, форми і системи оплати праці працівників Компанії та інших осіб, що залучаються до роботи в ній, згідно із законодавством;
6) визначає умови оплати праці керівників її дочірніх підприємств, філій та представництв, а також приймає рішення про притягнення таких осіб до відповідальності;
7) затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Компанії, визначає організаційну структуру Компанії;
8) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Компанією, приймає відповідні рішення;
9) готує річну фінансову звітність Компанії;
10) приймає рішення про притягнення до відповідальності працівників Компанії (за винятком тих, що входять до складу правління);
11) приймає рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить від 5 до 15 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, крім майна, яке не підлягає приватизації;
12) готує пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, відкриття філій та представництв Компанії;
13) розробляє та затверджує (у період до проведення перших загальних зборів акціонерів) статути дочірніх підприємств, а також положення про філії та представництва Компанії;
14) забезпечує розроблення і затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани дочірніх підприємств на середньострокову перспективу;
15) вирішує інші питання діяльності Компанії, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Компанії, спостережної ради та ревізійної комісії.
77. Голова правління, перший заступник, заступники голови правління та члени правління призначаються загальними зборами акціонерів Компанії строком на п’ять років.
78. У разі вибуття члена правління до закінчення строку його повноважень голова правління подає загальним зборам акціонерів Компанії пропозиції щодо кандидатури нового члена правління на решту строку повноважень.
79. Рішення правління приймаються на засіданнях, які скликаються і проводяться головою правління або його першим заступником не рідше одного разу на місяць. Дата засідання правління кожного разу доводиться до відома голови спостережної ради та голови ревізійної комісії. Усі члени правління повинні брати участь у його засіданнях. На засіданнях правління можуть бути присутні члени спостережної ради та ревізійної комісії. Правління правоможне приймати рішення з питань, що згідно з цим Статутом належать до його компетенції, за умови присутності на засіданні не менш як двох третин його членів. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколом, який підписує голова правління або його перший заступник і секретар правління.
80. Роботою правління керує голова, який несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань. Голова правління діє від імені Компанії без доручення. Голова правління розподіляє обов’язки між членами правління.
81. Голова правління:
1) видає накази, інструкції та інші документи з питань діяльності Компанії;
2) розпоряджається відповідно до законодавства та цього Статуту майном Компанії, в тому числі коштами;
3) видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Компанії;
4) встановлює порядок підписання договорів від імені Компанії;
5) подає загальним зборам акціонерів Компанії пропозиції щодо обрання членів правління та заступників голови правління;
6) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Компанії, застосовує щодо них заходи заохочення, а також стягнення за порушення трудової дисципліни та приймає рішення про притягнення їх до відповідальності;
7) забезпечує видачу і засвідчення витягів з протоколів засідання правління;
8) призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та здійснює контроль за їх діяльністю;
9) приймає рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії;
10) виконує інші функції відповідно до законодавства та цього Статуту.
82. Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Компанії здійснює ревізійна комісія.
Ревізійна комісія діє на підставі положення, що затверджується загальними зборами акціонерів Компанії.
83. Члени ревізійної комісії Компанії обираються загальними зборами акціонерів Компанії у складі п’яти осіб строком на п’ять років. До складу ревізійної комісії не можуть входити члени правління, спостережної ради та інші посадові особи Компанії.
У разі вибуття члена ревізійної комісії з її складу до закінчення строку повноважень загальні збори акціонерів обирають нового члена комісії на решту строку повноважень ревізійної комісії.

84. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів акціонерів Компанії, спостережної ради, з власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які сукупно володіють більш як 10 відсотками акцій Компанії.
На вимогу ревізійної комісії повинні надаватися всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових осіб Компанії.
Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій експертів з числа осіб, що не перебувають у трудових відносинах з Компанією.
85. Ревізійна комісія інформує про результати кожної проведеної нею перевірки загальні збори акціонерів Компанії або спостережну раду. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.
86. Ревізійна комісія готує для розгляду на загальних зборах акціонерів Компанії висновок за річним звітом Компанії.
87. У разі виникнення загрози інтересам Компанії або виявлення зловживань з боку її посадових осіб ревізійна комісія повинна повідомити загальні збори акціонерів Компанії.
Трудовий колектив
88. Трудовий колектив Компанії становлять усі працівники апарату управління Компанії, в тому числі філій та представництв, які беруть участь у її діяльності на основі трудового договору.
Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Компанії, а також їх соціального страхування визначаються відповідно до законодавства.
89. Трудовий колектив Компанії:
1) обирає членів профспілкового комітету;
2) розглядає і схвалює проект колективного договору;
3) заслуховує інформацію про виконання колективного договору сторонами;
4) бере участь у визначенні заходів матеріального і морального стимулювання працівників, заохоченні винахідництва і раціоналізаторської діяльності;
5) разом з правлінням Компанії вирішує інші питання соціального розвитку Компанії.
Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
Оплата праці працівників Компанії здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються Компанією після виконання зобов’язань щодо оплати праці.
Голова профспілкового комітету від імені трудового колективу підписує із головою правління колективний договір.
Трудовий колектив Компанії реалізує свої повноваження у формі рішень загальних зборів трудового колективу.
Загальні збори трудового колективу проводяться не рідше двох разів на рік. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них працівників Компанії шляхом відкритого голосування.
Порядок внесення змін до цього Статуту
90. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
91. Внесення змін до Статуту Компанії оформляється окремими додатками або шляхом викладення Статуту в новій редакції. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до закону.
92. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту, наслідком яких є зміна найменування Компанії, її організаційно-правової форми, збільшення або зменшення статутного фонду, проводиться державна реєстрація таких змін відповідно до законодавства.
Припинення Компанії
93. Компанія може бути припинена шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
94. Реорганізація Компанії проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.
У разі реорганізації Компанії всі її права та обов’язки переходять до правонаступників.
95. Компанія може бути ліквідована:
1) за рішенням загальних зборів акціонерів;
2) на підставі рішення суду, господарського або адміністративного суду у випадках та порядку, передбачених законодавством.
96. Ліквідація Компанії проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі припинення Компанії за рішенням суду, господарського або адміністративного суду — ліквідаційною комісією, яка призначається судом.
З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Компанії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Компанії, виявляє її дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Компанії перед третіми особами, а також її акціонерами, складає ліквідаційний баланс і подає органу, що прийняв рішення про ліквідацію.
97. Кошти, що належать Компанії (включаючи виручку від продажу її майна у разі ліквідації), після розрахунків за зобов’язаннями відповідно до законодавства розподіляються між акціонерами пропорційно загальній вартості акцій Компанії, власниками яких вони є.
98. Майно, передане Компанії у користування, повертається власнику в натуральній формі без винагороди.
99. Ліквідація Компанії вважається закінченою, а Компанія такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію її припинення.
Порядок управління Компанією до прийняття
рішення про приватизацію її акцій
100. У період до проведення перших загальних зборів акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію акцій Компанії, функції загальних зборів акціонерів Компанії виконує Кабінет Міністрів України.
101. Кабінет Міністрів України:
приймає рішення про внесення змін до Статуту Компанії, у тому числі щодо розміру його статутного фонду;
затверджує та увільняє голову та членів спостережної ради;
призначає на посаду та звільняє з посади голову правління, першого заступника, заступників голови правління та членів правління;
затверджує та увільняє голову та членів ревізійної комісії Компанії;
затверджує річні результати діяльності Компанії, включаючи її дочірні підприємства, затверджує звіти і висновки ревізійної комісії, порядок розподілу прибутку, строки та порядок виплати частки прибутку (дивідендів), визначає порядок покриття збитків;
приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, відкриття філій і представництв;
приймає рішення про вчинення правочину у разі, коли ринкова вартість майна або послуг становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Компанії, крім майна, яке не підлягає приватизації;
затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, інвестиційні плани на середньострокову перспективу, а також здійснює контроль за їх виконанням;
приймає рішення про припинення Компанії, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
приймає рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Компанії;
вирішує інші питання діяльності Компанії, що згідно з цим Статутом та законодавством належать до компетенції загальних зборів акціонерів.

03.07.2007

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.