На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

IМАП: (про порядок проведення оцінки якості морозива)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини»
( 771/97-ВР ).

1.2. Центральна галузева дегустаційна комісія з оцінки якості
морозива в системі Міністерства аграрної політики України (далі -
ЦГДК) у своїй роботі керується цією Інструкцією при оцінці якості
морозива на виставках, конкурсах, оглядах, при постановці нових
видів продукції на виробництво, та в разі необхідності, відповідно
до функцій та прав ЦГДК.

1.3. Організатори виставок, оглядів, конкурсів узгоджують з
головою ЦГДК назву, кількість номінацій та кількість золотих,
срібних, бронзових медалей не менше ніж за один місяць до
проведення дегустації (додаток 1), та доводять до відома
підприємств-учасників
дегустацій назви та кількість номінацій.

1.4. Приміщення для дегустації морозива повинно бути чистим,
добре провітреним, пофарбованим у світлі тони. Освітлення краще
мати природне, без прямих сонячних променів. При проведенні
експертизи у вечірній час джерело світла рекомендується захистити
матовим склом.

1.5. Приміщення має складатися з двох частин:
 — для приймання зразків та підготовки їх для дегустації
(з водопостачанням та холодильним обладнанням);
 — для проведення дегустації.

2. Порядок подання зразків морозива на дегустацію

2.1. Зразки морозива, що подаються на дегустацію для оцінки
якості, повинні бути відібрані у відповідності до вимог діючої
нормативно-технічної
документації щодо правил приймання та методів
відбору проб і супроводжуватись:
2.1.1. Актом відбору проб.
2.1.2. Короткою характеристикою зразка.
2.1.3. Декларацією про відповідність партії продукції, з якої
відібрані зразки, де вказують:
 — номер і дату посвідчення;
 — назву продукції, номер партії;
 — назву підприємства-виробника;
 —
масу нетто партії;
 — дату вироблення морозива і термін зберігання;
 — дані результатів аналізів;
 — нормативний документ, згідно з яким вироблено продукцію.

2.2. Зразки морозива нових видів, що подаються на дегустацію
з метою подальшої постановки цієї продукції на виробництво,
повинні супроводжуватись:
проектом нормативно-технічної документації;
проектом технологічної документації (рецептур або складу
продукції, технологічних інструкцій або способів приготування із
зазначенням їх особливих ознак);
пояснювальною запискою;
іншими документами відповідно до вимог ДСТУ 3946–2000
«Система розробки і постановки продукції на виробництво. Продукція
харчова. Основні положення».

2.3. Кількість зразків, представлених підприємствами на
дегустаційний конкурс на виставках, конкурсах, оглядах повинна
бути не більше п’яти від одного підприємства.

2.4. Подання зразків морозива для оцінки якості ЦГДК
проводиться відповідальними спеціалістами підприємств і
організацій (головний технолог, технолог, начальник цеху,
начальник виробничої лабораторії та інші). Продукція повинна бути
належним чином упакована (у ящиках, коробках, пакетах та інше),
запломбована в присутності працівників, які підписали акт відбору
зразків.

2.5. Приймання зразків морозива для оцінки якості на ЦГДК:
2.5.1. На виставках, конкурсах, оглядах зразки приймають три
відповідальних робітники від організаторів цих заходів та двоє
членів від ЦГДК, визначених головою комісії для ведення реєстрації
та в разі закритого способу оцінки якості, присвоєння цифрових
кодів на продукцію (додаток 2).
2.5.2. Відомість приймання зразків та при потребі присвоєння
їм цифрових кодів оформлюється підписами відповідальних осіб від
ЦГДК та організаторів виставок, конкурсів, оглядів.
2.5.3. При прийнятті на дегустацію зразків нових видів
морозива з метою подальшої постановки на виробництво відомість про
прийняття зразків на дегустацію оформлюється спеціалістами від
підприємств та двома членами ЦГДК, визначеними головою комісії
(додаток 2).

2.6. На виставках, конкурсах, оглядах пред’явлення зразків
морозива на дегустаційний конкурс для підприємств проводиться
згідно з укладеними договорами.

2.7. Оплата за проведену органолептичну експертизу зразків
продукції здійснюється організаторами виставок, конкурсів, оглядів
згідно з укладеними договорами.

2.8. Прийняття нових видів зразків морозива та оцінка якості
цих зразків з метою подальшої постановки їх на виробництво
здійснюються членами ЦГДК безкоштовно та проводяться в приміщенні
асоціації «Українське морозиво».

2.9. Кількість морозива для оцінки якості визначається за
орієнтовною нормою витрат морозива одного зразка на одного
дегустатора, яка становить 15 грамів, та кількістю учасників
дегустації з урахуванням правил відбору проб. У разі повторної
дегустації одного й того самого зразка норма витрат аналогічна.

2.10. Вартість морозива, що подається на дегустацію, і
витрати з його доставки відносяться до витрат організації або
підприємства які подають морозиво на дегустацію.

2.11. Придбання необхідних матеріалів для проведення
дегустації та продуктів для нейтралізації смаку проводиться за
рахунок організаторів виставок, конкурсів, оглядів.

2.12. Проведення дегустації нових видів продукції,
представлених підприємствами з метою подальшої постановки їх на
виробництво, придбання необхідних матеріалів та продуктів
нейтралізації смаку проводяться за рахунок підприємств.

3. Порядок проведення оцінки якості морозива

3.1. Продукція оцінюється у відповідності до вимог стандартів
(технічних умов).

3.2. Оцінка якості нових видів морозива здійснюється шляхом
порівняння з кращими зразками вітчизняного та зарубіжного
виробництва.

3.3. Оцінка якості морозива проводиться за 10-бальною
системою
(додаток 3). При дегустації імпортних зразків система
оцінки аналогічна.

3.4. Порядок пред’явлення морозива на дегустацію здійснюється
в послідовності: нежирне, маложирне, жирне. При цьому спочатку
представляються зразки морозива з додаванням цукрози (або ксиліту,
сорбіту), потім з додаванням плодово-ягідних і ароматичних речовин
та какао або кави.

3.5. Визначення показників якості морозива проводиться в
такій послідовності:
зовнішній (товарний) вигляд;
колір цілого продукту, колір і малюнок на розрізі;
консистенція;
смак, запах (аромат).

3.6. Оцінка якості морозива може проводитись відкритим,
закритим або комбінованим способом за узгодженням з членами
комісії:
при закритій оцінці зразкам морозива присвоюється цифровий
код (додаток 2), потім вони подаються на дегустацію. Результати
оцінки якості кожен член комісії оформляє в дегустаційному листі
(додаток 4), після чого оформляється зведений дегустаційний лист
(додаток 5);
при проведенні оцінки якості морозива відкритим способом
члени комісії обмінюються думками і приймають спільне рішення,
оформлене зведеним дегустаційним листом (додаток 5);
при комбінованій оцінці зразків ставиться індивідуальна
оцінка кожного зразка (зразки можуть бути зашифровані або без
шифру), потому оголошуються результати і здійснюються підрахунки.

3.7. Для морального стимулювання підприємств на виставках,
оглядах, конкурсах за кращі зразки морозива відбувається
нагородження золотими, срібними, бронзовими медалями, дипломами та
сертифікатами до них. Придбання медалей, дипломів та сертифікатів
здійснюється за рахунок організаторів цих заходів.

3.8. Сертифікат та положення до нього розробляються і
затверджуються асоціацією «Українське морозиво».

3.9. Результати оцінки якості морозива оформлюються
протоколом який у разі проведення виставок, конкурсів, оглядів є
підставою для нагородження. Виписка з протоколу (додаток 6)
направляється організаторам цих заходів для нагородження
переможців.

3.10. Рішення комісії оформлюється протоколом. У протоколі
вказуються:
 — дата проведення оцінки якості;
перелік присутніх на засіданні дегустаційної комісії (указати
П.І.Б. осіб, організацію, де вони працюють, та посаду, яку
займають);
 — мета проведення дегустації;
 — способи проведення дегустації (відкритий, закритий,
комбінований);
 — перелік зразків продукції;
 — результати оцінки;
 — рішення комісії.
До протоколу додаються (додатки 1,2,3,4):
 — відомість номінацій при проведенні дегустаційного конкурсу;
 — відомість приймання зразків морозива на дегустацію (при
потребі — цифрове кодування зразків);
 — дегустаційні листи оцінки якості морозива;
 — зведені дегустаційні листи оцінки якості морозива.

4. Списання продукції на дегустацію

4.1. Списання морозива на дегустацію проводиться за
фактичними витратами. Витрачене на дегустацію морозиво, а також
відходи списуються на підставі акта про списання продукції на
дегустацію (додаток 7).

4.2. Акт про списання продукції підписується матеріально
відповідальною особою підприємства, що представило продукцію на
дегустацію, організатором виставок, конкурсів, оглядів та
заступником голови і секретарем ЦГДК. Затверджується акт
керівником підприємства, чия продукція була представлена на
дегустацію, та передається в бухгалтерію цього підприємства.

4.3. При повторній дегустації одного й того самого зразка
списання продукції проводиться за такими самими нормами і в тому
самому порядку.

Начальник Департаменту
ринків продукції
тваринництва з Головною
державною племінною
інспекцією Д. М. Микитюк

26.08.2005

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.