На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Мінагрополітики України, Мінфін, Мінекономіки, європ.інтеграці; Порядок, Умови, Форма типового документа вiд 04.03.2005 № 88/223/52

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України,
Міністерства фінансів
України,
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
04.03.2005 N 88/223/52
( z0324-05 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 березня 2005 р.
за N 325/10605

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
проведення конкурсів, перелік документів,
що подаються новоствореними фермерськими
господарствами та фермерськими
господарствами з відокремленими
садибами для отримання фінансової
підтримки на поворотній основі

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру конкурсного відбору
новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з
відокремленими садибами (далі - фермерські господарства) щодо
надання їм фінансової підтримки на поворотній основі відповідно до
цілей, визначених пунктом 5 Порядку використання коштів державного
бюджету для надання підтримки новоствореним фермерським
господарствам та фермерським господарствам з відокремленими
садибами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 серпня 2004 року N 1102 ( 1102-2004-п ), строком від трьох до
п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої
фермерськими господарствами продукції та на здійснення виробничої
діяльності із забезпеченням виконання зобов'язань щодо повернення
коштів.

1.2. Завданням конкурсу є визначення переліку фермерських
господарств, яким надається фінансова підтримка на поворотній
основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.

2. Організація та проведення конкурсу

2.1. Для організації роботи, пов'язаної з проведенням
конкурсу, Український державний фонд підтримки фермерських
господарств (далі - Фонд), його регіональні відділення утворюють
постійно діючі конкурсні комісії (далі - комісія) у кількості
восьми осіб, склад яких затверджується наказами генерального
директора Фонду. Склад комісії, утвореної Фондом, погоджується з
Міністерством аграрної політики України.

2.2. Комісію регіонального відділення Фонду очолює його
директор.

2.3. До складу комісії входять представники регіональних
відділень Фонду, Міністерства агропромислового комплексу
Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, а
також (за згодою) представники громадських організацій.

2.4. Комісію Фонду очолює генеральний директор.

2.5. До складу комісії Фонду входять представники
Міністерства аграрної політики України, Фонду, а також (за згодою)
представники громадських організацій.

2.6. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється в
друкованих засобах масової інформації у 3-денний строк після
затвердження складу комісії.

2.7. Повідомлення про проведення конкурсу має містити строк
проведення конкурсу, вимоги щодо участі в ньому, кінцевий строк
подання заявок та інших документів, адресу Фонду, його
регіонального відділення, за якою приймаються документи, телефон
для довідок.

3. Умови проведення конкурсу

3.1. Для участі в конкурсі допускаються фермерські
господарства (далі - претендент).

3.2. Для участі в конкурсі претендент подає до комісії:
заявку за формою згідно з додатком 1 у двох примірниках;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України;
копію Статуту фермерського господарства;
довідку (виконавчого комітету міської, районної у місті ради
або районної, районних у місті Севастополі державних
адміністрацій) про те, що господарство є фермерським господарством
з відокремленою садибою;
копії документів, що посвідчують право власності на земельну
ділянку (відповідні державні акти), або договори оренди,
зареєстровані в установленому порядку;
бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування доцільності
виділення допомоги фермерському господарству) із зазначенням
графіка повернення коштів;
пропозиція фермерського господарства щодо способу
забезпечення виконання зобов'язання;
баланс та звіт про фінансові результати за останній звітний
період за затвердженою формою.
У разі участі в конкурсі, який проводиться Фондом, претендент
додає виписку з протоколу засідання комісії регіонального
відділення з відповідним рішенням.
Копії поданих документів мають бути засвідчені в
установленому порядку.

3.3. Претендент несе персональну відповідальність за
достовірність поданої інформації.

3.4. Комісія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі та
документів, що додаються до них, з дня публікації інформаційного
повідомлення про його проведення, а закінчує за 2 робочих дні до
початку проведення останнього в поточному році засідання
конкурсної комісії. Останнє засідання комісії проводиться не
пізніше 5 грудня поточного року.

3.5. Подані документи перевіряються секретарем комісії та
реєструються у книзі учасників конкурсу щодо визначення переліку
фермерських господарств для надання фінансової підтримки на
поворотній основі за формою згідно з додатком 2 (далі - книга
реєстрації). Книга реєстрації повинна бути прошнурована і
засвідчена печаткою Фонду, регіонального відділення Фонду, а її
сторінки пронумеровані.
Один примірник заявки з реєстраційним номером повертається
претенденту.

3.6. Фонд та його регіональні відділення надають
консультативну та методичну допомогу претендентам при підготовці
документів, а також допомагають роботі комісії.

3.7. Під час вивчення поданих на конкурс документів комісія
має право проводити перевірку документів. Якщо подається неповний,
неоформлений належним чином комплект документів або виявлено
недостовірність даних у документах, передбачених цим Порядком, то
такі документи не реєструються та повертаються претенденту із
зазначенням причини повернення. Реєстрація або повернення
документів проводиться в день їх надходження.

3.8. Датою початку розгляду заявок на участь у конкурсі є
дата засідання комісії, яке проводиться не рідше одного разу на
місяць.

3.9. Рішення комісії приймаються на закритих засіданнях у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос
головуючого на засіданні є ухвальним.

3.10. Основними критеріями при визначенні переможців конкурсу
є:
забезпечення гарантії повернення коштів, одержаних на
поворотній основі;
ефективність і окупність проектів;
створення додаткових робочих місць у сільській місцевості;
спеціалізація на виробництві дефіцитних у регіоні окремих
видів сільськогосподарської продукції.
При цьому перевага надається фермерським господарствам, які:
застрахували майно та врожай сільськогосподарських культур
від негативного впливу;
створені молодими сім'ями;
здійснюють господарську діяльність у трудонедостатніх
населених пунктах;
спеціалізуються на виробництві тваринницької продукції,
веденні селекційної роботи у тваринництві та насінництва в
рослинництві.

3.11. Рішення комісії оформлюється протоколом, який
підписують усі члени комісії.

3.12. Комісія не має права приймати рішень щодо визначення
переможців конкурсів понад обсяг бюджетних асигнувань, доведених
Міністерством аграрної політики України Фонду на поточний рік.

3.13. Комісія протягом 3 робочих днів з дня прийняття рішення
надсилає претендентам повідомлення про результати конкурсу.
Переможцям конкурсу комісія видає довідку, на підставі якої Фонд,
його регіональні відділення укладають з ними відповідні договори,
про що робиться відмітка у книзі реєстрації.

3.14. Документи переможців конкурсу зберігаються в Фонді,
його регіональних відділеннях протягом трьох років з дня
проведення конкурсу.

3.15. Договори, які укладає Фонд, його регіональні відділення
з фермерськими господарствами щодо надання фінансової підтримки на
поворотній основі зберігаються відповідно до норм чинного
законодавства.

Начальник Департаменту
розвитку сільської місцевості
та підприємництва Міністерства
аграрної політики України В.І.Антипенко

Директор Департаменту бюджетної
політики Міністерства
фінансів України С.О.Рибак

Директор Департаменту розвитку
ринків Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України А.В.Кушніренко

Додаток 1
до пункту 3.2 Порядку
та умов проведення
конкурсів, переліку
документів, що подаються
новоствореними фермерськими
господарствами та
фермерськими господарствами
з відокремленими садибами
для отримання фінансової
підтримки на поворотній
основі

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі для отримання
фінансової підтримки на поворотній основі

Прошу допустити до участі в конкурсі для отримання фінансової
підтримки на поворотній основі ___________________________________
(мета використання коштів)
__________________________________________________________________

Відомості про голову фермерського господарства:

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
Паспорт номер _______ серія _________, виданий __________________
Місце реєстрації ________________________________________________
Постійне місце проживання _______________________________________
Назва фермерського господарства _________________________________
Види діяльності фермерського господарства _______________________
Ідентифікаційний код ____________________________________________
Сума фінансової підтримки, грн. _________________________________
Термін використання фінансової підтримки ________________________
Забезпечення виконання зобов'язань щодо повернення коштів _______
__________________________________________________________________

З вимогами Порядку та умовами проведення конкурсу
ознайомлений та зобов'язуюсь їх виконувати.

Голова фермерського
господарства ______________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Реєстраційний N _________
_______ _________ 200_ р.

04.04.2005

НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2024 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.