На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Пресс-релизы

Президія НААН розглянула питання «Стан та перспективи наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва в зоні проведення ООС»

Під головуванням Президента НААН Ярослава Гадзала відбулося засідання Президії Національної академії аграрних наук України з питання: «Стан та перспективи наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва в зоні проведення ООС».

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН (Донецької ДСДС НААН) Вінюкова О.О., Президія Національної академії аграрних наук України відмічає, що Донецькою ДСДС здійснюється вагома науково-дослідна та інноваційна діяльність щодо наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва в зоні проведення операції об’єднаних сил (ООС) на сході України.

Донецька ДСДС НААН функціонує як центр з науково-методичного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового виробництва південно-східного регіону України за напрямами: землеробство, агроекологія, рослинництво, кормовиробництво, тваринництво, аграрна економіка та трансфер інновацій, а також є єдиною самостійною науковою установою НААН в зоні проведення ООС.

В результаті бойових дій та окупації частини територій Донецької області припинено наукову та господарську діяльність таких установ аграрної науки як ДП «ДГ Донецької ДСДС НААН», Донецької ДС Інституту овочівництва і баштанництва та її дослідного господарства. Порушено нормальну господарську та наукову діяльність Артемівської ДС розсадництва та її дослідного господарства.

Стратегічна мета діяльності Станції полягає у створенні та просуванні на аграрний ринок сучасних технологій і їх складових, які сприяють формуванню інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в регіонах степової зони.

У 2016–2020 рр. Cтанцією виконувалось 24 завдання за 11 програмами наукових досліджень НААН, з них 3 — фундаментальних, 19 — прикладних та 2 — пошукових. В рамках виконання цих програм Станція співпрацює з Державною установою «Інститут зернових культур НААН», Селекційно-генетичним інститутом — Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення, Інститутом кормів та сільського господарства Поділля, Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН», Інститутом агроекології і природокористування НААН, Державною дослідною станцією птахівництва НААН, Інститутом ветеринарної медицини НААН, Інститутом тваринництва НААН, Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки», ТОВ «Інститут інноваційної біоекономіки», Інститутом землекористування НААН.
За результатами наукових досліджень: в галузі землеробства: розроблені науково-методичні рекомендації щодо заходів по зменшенню забруднення важкими металами продукції зернових колосових культур в агроценозах з техногенним навантаженням; в галузі рослинництва: до Реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні включено сорти ячменю ярого Резерв, Реприз та Бравий, передано на державне сортовипробування сорти ячменю ярого Генерал, Незламний, Шубін та сорт пшениці озимої м’якої Алмаз; розроблено адаптивну та органо-адаптивну технології вирощування пшениці озимої; в галузі тваринництва — підготовлено науково-практичні рекомендації «Технологічні заходи виробництва продукції м’ясного голубівництва для малого та середнього бізнесу»; в галузі ветмедицини — підготовлено науково-практичні рекомендації щодо впровадження профілактичних санітарно-ветеринарних заходів у вівчарстві господарств Донецької області.

Одним із найбільш успішних напрямів роботи Донецької ДСДС НААН є селекція та насінництво пшениці озимої, ячменю ярого та еспарцету. На даний час у Реєстрі сортів рослин України зареєстровано 22 сорти зернових колосових культур селекції Станції. Насіннєвий матеріал селекції станції є найбільш затребуваним в регіоні серед агровиробників, а генетичний потенціал сортів донецької селекції стабільно забезпечує високі показники валового виробництва зерна як в окремих господарствах, так і регіоні в цілому.

Велику питому вагу займають наукові дослідження з удосконалення сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. За результатами досліджень виробництву пропонуються адаптовані до умов регіону ресурсощадні технології вирощування пшениці озимої та ячменю ярого, які передбачають застосування сортової агротехніки нових районованих сортів, внесення оптимальних доз мінеральних добрив, регуляторів росту, інтегрованої системи захисту рослин від шкідників та хвороб.

Розроблено нові та удосконалюються існуючі елементи технологій вирощування сільськогосподарських культур, у тому числі за рахунок застосування біологічних препаратів для регуляції ростових процесів та оптимізації умов живлення, що є актуальним для техногенних умов Донецького регіону.

Організовано функціонування 15 демонстраційних полігонів в Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Вінницькій областях, з них 4 — при дорогах загальнодержавного значення, де демонструвались сорти сільськогосподарських культур (пшениця озима, ячмінь ярий, горох, нут, сочевиця, соя, соняшник, льон, кормові багаторічні трави тощо) установ системи Національної академії аграрних наук України.

Серед сортів пшениці озимої найкраще показали себе сорти, які перевищили стандарт Донецька 48 (7,83 т/га) за врожайністю: Перемога (+0,78 т/га), Богиня (+0,6 т/га) і Юзовська (+0,58 т/га) ДДСДС НААН; Гарантія од. (+0,61 т/га), Ліра од. (+0,6 т/га), Журавка од. (+0,57 т/га) і Гармонія од. (+0,53 т/га) СГІ-ННЦ; Співанка (+0,59 т/га) Дніпропетровського ДАЕУ; Сотниця (+62 т/га) і Спасівка (+0.55 т/га) Миронівського інституту пшениці ім. В. М. Ремесла НААН; Кохана (+0,55 т/га) Інституту зрошуваного землеробства НААН.

Серед сортів ячменю ярого найкраще показали себе сорти Донецької ДСДС НААН, які мали врожайність понад 3,29 т/га. Найбільшу урожайність сформували сорти Сталий, Бравий та Реприз — 3,79, 3,78 т/га та 3,74 т/га, відповідно. Стандарт Сталкер забезпечив урожайність 3,12 т/га. Серед сортів Інституту рослинництва ім. Юр’єва відзначились: Інклюзив — 3,66 т/га, Подив — 3,62 т/га, Скарб 3,59 т/га, Алегро 3,54 т/га. Серед сортів СГІ-НЦНС: Аватар — 3,20 т/га, Адапт — 3,3 т/га. Сазонівський (3,5 т/га) — Інституту сільського господарства Степу НААН.

Донецька ДСДС НААН має достатній кадровий потенціал для виконання науково-дослідних робіт, випробування, трансферу та наукового супроводження інновацій, надання інформаційно-консультаційних послуг аграріям області. У 2020 році загальна чисельність працівників Станції становила 35 осіб, в тому числі — 24 науковців, з них — 3 доктори, 10 — кандидатів наук. В аспірантурі без відриву від виробництва навчаються 2 аспіранти.

Важливим напрямом діяльності Станції є організація системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів аграрної сфери, яка передбачає розповсюдження об’єктивної, оперативної науково-технічної, ринкової та патентної інформації, пропаганду досягнень науки та передового досвіду. Це все забезпечується шляхом висвітлення вищезазначеної інформації на інтернет-сайті установи та інтернет-сторінці Станції у Facebook, надання консультацій агровиробникам по телефону, репрезентації основних результатів досліджень на нарадах, семінарах, Днях поля з обов’язковим використанням наукового -технологічного демонстраційного полігону станції.

За ініціативи Донецької ДСДС НААН та при підтримці проекту ФАО ООН створена громадська організація «Східноукраїнська сільськогосподарська дорадча служба». У 2020 році дорадча служба на госпрозрахунковій основі надавала послуги з питань ведення сільського господарства для 12 суб’єктів господарювання. Також дорадчою службою реалізовано проєкт «Школа успішного фермера» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. В рамках проєкту було організовано тренінги, в яких взяли участь представники більш ніж 150 членів фермерських господарств, ОСГ, СОК, домогосподарств Донецької області. Керівниками проєкту надається товаровиробникам інформаційно-консультаційна допомога щодо: нішевих сегментів агросектору, організації сімейних ферм, основ бізнес-планування, особливостей оподаткування, ведення овочівництва закритого та відкритого ґрунту, технологічних прийомів в рослинництві з урахуванням кліматичних особливостей регіону.

Про результативність наукових досліджень станції та їх затребуваність у товаровиробників свідчить кількість ліцензійних договорів та суми роялті, які надходять на рахунок установи. У 2020 році було укладено 43 ліцензійних договори на надання права на вирощування сортів пшениці озимої, ячменю ярого та еспарцету з господарствами Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Вінницької, Полтавської та Херсонської областей та 4 договори на передачу права на корисну модель.

Станцією проводиться вагома робота щодо вирощування та реалізації елітного насіння районованих і перспективних сортів зернових, зернобобових, технічних та кормових культур для повного задоволення потреб господарств усіх форм власності Донецької області, для проведення сортооновлення та сортозміни.

Доходи спеціального фонду Донецької ДСДС НААН у 2020 році становили 9,44 млн грн., з них: від отриманих роялті — 1,67 млн грн., від господарської діяльності, в тому числі й від реалізації насіння сортів селекції Станції — 7,65 млн грн., від науково-консультаційного забезпечення агровиробників — 86,5 тис. грн., від оренди майна — 24,6 тис. грн. На 1 гривню бюджетного фінансування Станцією отримано 8,88 грн. коштів спеціального фонду.

Разом з тим для вдосконалення наукового забезпечення сільськогосподарського виробництва в зоні проведення ООС необхідно вирішити низку питань, які стримують подальший розвиток Донецької ДСДС та її вплив на наукове забезпечення сільськогосподарського виробництва Донбасу. Зокрема, для покращення роботи з випробування наукових розробок, рекламно-демонстраційної та господарської діяльності установи необхідно вирішити питання роботи власного дослідного поля Станції. Потребує спільного вирішення питання відновлення матеріально-технічної бази Станції, яка знаходилась в Пісках і через бойові дії втрачена та не може бути відновлена Станцією самостійно в повному обсязі. Також потребує покращення наукове забезпечення галузей овочівництва та розсадництва в регіоні.

01.02.2021


По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - АГРО+ Молоко (Monthly) - Агро+ «Сахар» - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2021 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.