На главную страницу  На главную страницу     Поиск по сайту  Поиск по сайту     Написать письмо  Написать письмо     Карта сайта  Карта сайта
Агро Перспектива
Мы есть на: 
   
 


Главная > Публикации > Законодательство

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я Про внесення змін до плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 27 січня 2010 р. N 141-р Київ
Про внесення змін до плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ { ДЖEРEЛО тексту - http://zakon1.rada.gov.ua }
Внести до плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 1381 ( 1381-2008-р ), зміни, що додаються. { Джepeлo документа - http://zakon1.rada.gov.ua }
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 27 { Документ взято з сайту BPУ }
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 141-р
ЗМІНИ, що вносяться до плану заходів щодо адаптації української економіки до вимог СОТ ( 1381-2008-р ) ( Отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua )
1. У пункті 1:
1) у графі "Строк виконання":
у підпункті 1 цифри і слова "IV квартал 2008 р. - 2009 рік" замінити словом "постійно";
у підпункті 3 цифри і слова "IV квартал 2008 р. - 2009 рік" замінити цифрами і словом "2010 рік";
2) підпункт 4 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"4) створення | 2015 рік |Мінагрополітики |
| | |ефективної системи | |інші центральні |
| | |охорони та | |органи |
| | |раціонального | |виконавчої влади"; |
| | |використання земель | | |
| | |сільськогосподарського| | |
| | |призначення, | | |
| | |забезпечення | | |
| | |удосконалення | | |
| | |інфраструктури | | |
| | |аграрного ринку, | | |
| | |створення сучасної | | |
| | |селекційної бази | | |
| | |аграрного виробництва,| | |
| | |розвитку виробництва | | |
| | |альтернативних видів | | |
| | |палива | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
3) підпункти 5 і 9 виключити;
4) підпункт 10 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"10) реструктуризація | 2012 рік |Мінагрополітики"; |
| | |бурякоцукрового | | |
| | |комплексу | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
5) абзац четвертий підпункту 13 і підпункт 14 виключити;
6) підпункт 15 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"15) удосконалення | постійно |Мінагрополітики |
| | |державного контролю та| |Держкомветмедицини |
| | |нагляду за виконанням | |Держкомпід- |
| | |санітарних та | |приємництво". |
| | |ветеринарно-санітарних| | |
| | |вимог під час | | |
| | |утримання тварин і | | |
| | |виробництва харчових | | |
| | |продуктів тваринного | | |
| | |походження згідно з | | |
| | |відповідними | | |
| | |європейськими | | |
| | |регламентами | | |
| | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
2. У пункті 2:
1) підпункт 1 виключити;
2) підпункт 2 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"2) стимулювання | 2010-2011 |Мінпромполітики |
| | |розвитку наукоємних | роки |Мінфін |
| | |галузей | |Мінекономіки |
| | |(мікроелектронної, | |інші центральні |
| | |ракетно-космічної, | |органи |
| | |авіабудівної, | |виконавчої влади"; |
| | |автомобілебудівної, | | |
| | |інформаційних | | |
| | |технологій, | | |
| | |суднобудівної, | | |
| | |енергомашинобудівної) | | |
| | |в рамках виконання | | |
| | |Державної програми | | |
| | |розвитку | | |
| | |машинобудування на | | |
| | |2006-2011 роки, | | |
| | |затвердженої | | |
| | |постановою Кабінету | | |
| | |Міністрів України | | |
| | |від 18 квітня 2006 р. | | |
| | |N 516 ( 516-2006-п ), | | |
| | |та Загальнодержавної | | |
| | |комплексної програми | | |
| | |розвитку високих | | |
| | |наукоємних технологій,| | |
| | |затвердженої Законом | | |
| | |України від 9 квітня | | |
| | |2004 р. N 1676-IV | | |
| | |( 1676-15 ) | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
3) підпункт 3 виключити;
4) у графі "Строк виконання" підпункту 5 цифри і слово "2010 рік" замінити словами "у міру надходження від підприємств";
5) підпункт 6 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"6) здійснення | 2010-2011 |Мінпромполітики |
| | |заходів, передбачених | роки |Мінфін |
| | |Державною програмою | |Мінекономіки |
| | |розвитку | |інші центральні |
| | |машинобудування на | |органи |
| | |2006-2011 роки, | |виконавчої влади"; |
| | |затвердженою | | |
| | |постановою Кабінету | | |
| | |Міністрів України від | | |
| | |18 квітня 2006 р. | | |
| | |N 516 ( 516-2006-п ), | | |
| | |та Державною програмою| | |
| | |розвитку промисловості| | |
| | |на 2003-2011 роки, | | |
| | |схваленою постановою | | |
| | |Кабінету Міністрів | | |
| | |України від 28 липня | | |
| | |2003 р. N 1174 | | |
| | |( 1174-2003-п ) | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
6) у графі "Строк виконання" підпункту 13 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словами "IV квартал 2010 року";
7) підпункт 14 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"14) створення |IV квартал |Мінвуглепром |
| | |системи моніторингу |2010 року |Мінекономіки"; |
| | |цін на вугільну | | |
| | |продукцію на | | |
| | |внутрішньому та | | |
| | |світовому ринку | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
8) підпункт 15 у графі "Відповідальні за виконання" після слова "Мінвуглепром" доповнити словами "Мінекономіки, Мінфін";
9) у графі "Строк виконання" підпункту 17 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словом "2009-2010 роки";
10) підпункт 18 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"18) створення | 2010 рік |Мінекономіки |
| | |вертикально | |Мінпромполітики |
| | |інтегрованих структур | |Мінфін |
| | |із залученням | |Фонд державного |
| | |підприємств сировинної| |майна"; |
| | |галузі, переробних | | |
| | |підприємств та | | |
| | |виробників готової | | |
| | |продукції | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
11) підпункт 19 виключити;
12) у підпункті 23 цифри "2008-2011" замінити цифрами "2005-2011".
3. У пункті 3:
1) у графі "Строк виконання":
у підпункті 2 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словом "2010 рік";
у підпункті 3 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словом "2011-2013 роки";
2) підпункти 6, 7 і 9 виключити;
3) у графі "Строк виконання" підпункту 10 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словом "2010 рік";
4) підпункти 11 і 14 виключити;
5) у графі "Строк виконання" підпункту 15 цифри і слова "перше півріччя 2009 року" замінити цифрами і словом "2010 рік";
6) підпункт 16 виключити;
7) підпункт 17 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"17) виконання за | 2010 рік |Мінтрансзв'язку"; |
| | |рахунок коштів | | |
| | |державного бюджету | | |
| | |науково-дослідних | | |
| | |робіт у сфері | | |
| | |інформаційних | | |
| | |технологій | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
8) у графі "Строк виконання" підпункту 18 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити словом "постійно".
4. У пункті 4:
1) доповнити підпункт 1 абзацом такого змісту:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"забезпечення |до 2012 року|Держспоживстандарт |
| | |виконання Державної | |та інші центральні |
| | |цільової економічної | |органи |
| | |програми розвитку | |виконавчої влади"; |
| | |внутрішнього ринку на | | |
| | |період до 2012 року, | | |
| | |затвердженої | | |
| | |постановою Кабінету | | |
| | |Міністрів України | | |
| | |від 5 серпня 2009 р. | | |
| | |N 828 ( 828-2009-п ) | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
2) у графі "Строк виконання" підпункту 4 цифри і слово "2009 рік" замінити цифрами і словом "2010 рік";
3) підпункт 6 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"6) забезпечення | 31 січня |Держспожив- |
| | |подальшого перегляду | 2012 рік |стандарт"; |
| | |переліку продукції, що| | |
| | |підлягає обов'язковій | | |
| | |сертифікації в | | |
| | |Україні, з метою | | |
| | |виключення з | | |
| | |нього продукції, на | | |
| | |яку поширюється дія | | |
| | |технічних регламентів | | |
| | |або обов'язкова | | |
| | |сертифікація якої не | | |
| | |передбачена законом | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
4) у графі "Строк виконання":
у підпункті 8 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словами "I квартал 2010 року";
у підпункті 9 цифри і слова "I квартал 2009 року" замінити цифрами і словами "I квартал 2010 року".
5. У пункті 5:
1) у графі "Строк виконання":
у підпункті 1 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словом "2010 рік";
у підпункті 2 цифри і слова "IV квартал 2008 року" замінити цифрами і словами "I квартал 2010 року";
2) підпункт 3 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"3) приведення у | I квартал |Держспожив- |
| | |відповідність із | 2010 року |стандарт"; |
| | |Законами України "Про | | |
| | |безпечність та якість | | |
| | |харчових продуктів" | | |
| | |( 771/97-ВР ) і "Про | | |
| | |державне регулювання | | |
| | |імпорту | | |
| | |сільськогосподарської | | |
| | |продукції" | | |
| | |( 468/97-ВР ) переліку| | |
| | |продукції, що підлягає| | |
| | |обов'язковій | | |
| | |сертифікації в | | |
| | |Україні, затвердженого| | |
| | |наказом | | |
| | |Держспоживстандарту в | | |
| | |частині виключення | | |
| | |харчової продукції із | | |
| | |зазначеного переліку | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
3) у графі "Строк виконання":
у підпункті 4 цифри і слова "IV квартал 2008 р. - 2009 рік" замінити цифрами і словами "IV квартал 2010-2011 рік";
у підпункті 5 цифри і слова "IV квартал 2008 р. - 2009 рік" замінити цифрами і словом "2015 рік".
6. У пункті 6:
підпункт 1 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"1) подальше | | |
| | |удосконалення системи | | |
| | |банківського нагляду, | | |
| | |зокрема: | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |сприяння прийняттю | 2010 рік |Національний банк |
| | |Закону України | |(за згодою) |
| | |"Про внесення змін до | | |
| | |деяких законів України| | |
| | |(щодо регулювання | | |
| | |діяльності банків)" з | | |
| | |метою більш детальної | | |
| | |регламентації | | |
| | |процедури повідомлення| | |
| | |про структуру | | |
| | |власності і реальних | | |
| | |власників банку | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |розроблення та | 2010 рік |Національний банк |
| | |сприяння прийняттю | |(за згодою) |
| | |Закону України "Про | | |
| | |внесення змін до | | |
| | |Закону України "Про | | |
| | |банки і банківську | | |
| | |діяльність": | | |
| | |- у частині підвищення| | |
| | |рівня корпоративного | | |
| | |управління у банках | | |
| | |----------------------+------------+-------------------|
| | |- у частині створення | -"- | -"- |
| | |належної бази для | | |
| | |запровадження нагляду | | |
| | |за банківськими | | |
| | |(фінансовими) групами | | |
| | |на консолідованій | | |
| | |основі | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
підпункт 2 виключити;
підпункт 3 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"3) укладення | постійно |Державна комісія з |
| | |Державною комісією з | |регулювання ринків |
| | |регулювання ринків | |фінансових послуг |
| | |фінансових послуг | |МЗС |
| | |договорів про обмін | |Мінекономіки". |
| | |інформацією із | | |
| | |відповідними | | |
| | |регуляторами інших | | |
| | |країн | | |
---------------------------------------------------------------------------------------
7. Пункт 7 викласти у такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------
|"Соціальна |Генеральна |розроблення проекту | 2010 рік |МВС". |
|політика та |угода |Закону України "Про | | |
|ринок праці |про торгівлю |Національний | | |
| |послугами |демографічний регістр"| | |
| | |та внесення | | |
| | |відповідних змін до | | |
| | |Господарського та | | |
| | |Цивільного кодексів | | |
| | |України з метою | | |
| | |визначення таких | | |
| | |понять, як "внутрішньо| | |
| | |корпоративні | | |
| | |цесіонарії" та "особи,| | |
| | |що надають послуги без| | |
| | |комерційної | | |
| | |присутності в Україні"| | |
---------------------------------------------------------------------------------------
8. У пункті 8:
1) у підпункті 2:
абзац другий виключити;
у графі "Строк виконання" абзацу третього цифри і слова "IV квартал 2008 р. - 2009 рік" замінити цифрами і словами "I квартал 2010 року";
2) доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:
---------------------------------------------------------------------------------------
| | |"6) розроблення | 2010 рік |Мінпромполітики". |
| | |проекту "Розроблення | | |
| | |технологій просування | | |
| | |вітчизняних товарів та| | |
| | |послуг на світові | | |
| | |ринки з використанням | | |
| | |інформаційно- | | |
| | |комунікаційних мереж" | | |
---------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2010


НовостиНовости-ЭКОНОМИКА - Новости-АГРОБИЗНЕС - Новости-ПОТРЕБРЫНОК - Новости-КОМПАНИИ - Новости-ЗА РУБЕЖОМ - Новости-ДОСУГ
ПубликацииИтоги недели - Актуальная статья - Законодательство - Пресс-релизы - Анонсы - Досье - Семена - Бизнес-справка - Инфографика
ПодпискаАграрная неделя - Агрообзоры - Продукты
РекламаРеклама в журнале - Реклама на сайте
ПроектыСПЕЦПРОЕКТ МРИЯ - КЛУБ KUHN - ФОРУМ "AGRO-2013" - МОЛОЧНЫЙ МИР-2008 - УДОБРЕНИЯ-2010 - КОНКУРС. АГРОБАНК
СтатистикаПолевые работы - Запасы продовольствия
Для клиентовАгро Перспектива - Аграрная Неделя - «Агро Новости» Daily - «Зерно & Цены» - Агро+ «Зерно» - Агро+ «Зерно» (Monthly) - Агро+ «Масличные» - «Масличные & Цены» - Масличные (Monthly) - АГРО+ Молоко (Weekly) - «Молоко & Цены»  (Daily) - Агро+ «Сахар» - АГРО+ Молоко (Monthly) - «Сахар & Цены» - АГРО + Сахар (Monthly) - Агро+ «Мясо» - АГРО + Удобрения - Прайс Агро - Цены и торговля
АГРО ТВПЕРСПЕКТИВА - КРАЩИЙ ГОСПОДАР - СІЛЬСЬКИЙ ЧАС - АГРОКОНТРОЛЬ - МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ - ДРУГОЕ
О НАСО нас - Контакты - Наши вакансии - Новости сайта - Сервис сайта
2002 -2023 © ООО «Аграрика»
Все права защищены. Копирование и использование материалов разрешается
только с указанием гиперccылки на сайт www.agroperspectiva.com,
как на источник информации.